Viden om - Revision og regnskab:

Årsregnskabsloven

20 juni 2017

Ny lovgivning og ikrafttrædelsesbestemmelser

Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget en lang række ændringer til årsregnskabsloven (efterfølgende også benævnt ÅRL), nærmere bestemt 181 ændringspunkter til den eksisterende lov. Det er de mest omfattende lovændringer, siden den nuværende lov blev indført i 2001.

Der er flere grunde til de foretagne lovændringer. I 2013 blev der vedtaget et nyt EU-regnskabsdirektiv. Dette EUregnskabsdirektiv medfører dels nogle påkrævede ændringer i loven og dels nogle øvrige tilpasninger.

Herudover var der et ønske og behov for at tilpasse den danske årsregnskabslovgivning til de internationale IFRSregnskabsstandarder i det omfang, det er muligt inden for direktivets rammer. Dette skyldes bl.a., at IFRS-standarderne ofte anvendes til fortolkning og udfyldelse af rammebestemmelserne i årsregnskabsloven.

Endelig var der et politisk ønske om at gennemføre lempelser for virksomhederne, hvorved det, efter politikernes opfattelse, kunne give virksomhederne nogle økonomiske besparelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Dette notat beskriver en lang række af de væsentligste ændringer i årsregnskabsloven, men behandler ikke samtlige lovændringer. Der kan dermed være ændringer i årsregnskabsloven, ud over de i dette notat beskrevne, som eventuelt kan have betydning for visse virksomheder. I et bilag til nærværende notat findes en oversigt over væsentlige ændringer i årsregnskabsloven med paragrafhenvisning og kort beskrivelse.

Notatet omfatter ikke regnskabsklasse D (børsnoterede selskaber mv.), men alene ændringer til årsregnskabsloven for virksomheder og selskaber i regnskabsklasse A-C.

Dette notat er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Notatet dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i dette notat.

Hent publikationen