Artikel:

Ny pulje til kulturaktiviteter

30 september 2020

Line Bundgaard , Director, statsautoriseret revisor |

Senest opdateret d. 13. oktober 2020

Det er vigtigt med fortsatte aktiviteter på kulturområdet. Derfor er der oprettet en aktivitetspulje til kulturaktiviteter med det formål at understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet.

Aktivitetspuljen skal give støtte til arrangementer med mere end 25 publikummer, som afholdes i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020. Ordningen gælder både allerede planlagte samt nye arrangementer. Det gælder også arrangementer, som allerede er afviklet fra 1. september og frem.
 

Hvem kan søge kompensation i aktivitetspuljen?

Aktivitetspuljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer, der:

 • er CVR-registreret inden 1. juni 2020
 • har en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. Foreninger, institutioner mv., der modtager støtte fra Statens Kunstfond til at præsentere live-musik i 2020, kan søge om tilskud fra aktivitetspuljen uanset årlig omsætning.

Derudover kan aktivitetspuljen søges af paraplyorganisationer på det amatørkulturelle område på vegne af deres medlemmer. Paraplyorganisationerne skal i den forbindelse aflevere en samlet ansøgning for medlemmernes visning af teaterforestillinger.
 

Hvad dækker aktivitetspuljen?

 • Kulturinstitutioners kursusvirksomhed og undervisningsforløb
 • Aflyste arrangementer, medmindre der er tale om en pludseligt opstået aflysning, og arrangøren kan godtgøre, at aflysning skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedr. Covid-19, f.eks. lokale smitteudbrud med nedlukning til følge. I tilfælde af aflysning skal den del af tilskuddet, der ikke er anvendt, betales tilbage
 • Aktiviteter, hvortil der er søgt eller ønskes søgt støtte fra foreningspuljen under DUF
 • Museer eller andre udstillingsvirksomheder
 • Zoologiske anlægs almindelige virksomhed
 • Idrætsarrangementer
 • Statsinstitutioner samt DR og TV2.
   

Hvad får ansøger i kompensation?

Der ydes tilskud på op til 65% af kulturaktivitetens direkte omkostninger samt indirekte omkostninger, dog maksimalt 1,5 mio. kr. pr. aktivitet. Der ydes ikke tilskud til tabte indtægter. En ansøger kan maksimalt få 6 mio. kr. i kompensation fra aktivitetspuljen pr. CVR-nr.
 

Hvilke omkostninger kan der søges tilskud til?

Der ydes tilskud til dækning af omkostninger til følgende aktiviteter:

 • En enkelt kulturaktivitet (f.eks. en koncert eller forestilling)
 • En række gentagelser af den samme kulturaktivitet (f.eks. teater- eller biografforestillinger)
 • En række af beslægtede kulturaktiviteter, f.eks. en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.
   

Direkte omkostninger, som kan medtages i ansøgningen, forventes at være

 • Køb af ydelser fra underleverandører (f.eks. kunstnere)
 • Udgifter til teknisk- og publikumsrelateret personale (billettører og service)
 • Betaling for kunstneriske rettigheder (f.eks. KODA)
 • Leje af lyd-, lys- og scenemateriel, leje af scene og/eller sal og arrangementsspecifikke publikumsfaciliteter (f.eks. toiletvogne)
 • Udgifter til markedsføring og billetoperatør
 • Udgifter til forplejning/catering mv
 • Indkøb af materiel, for så vidt omkostningen er en direkte arrangementsudgift, som er nødvendig for gennemførelse af arrangementet
 • Indirekte omkostninger i det omfang, de er knyttet til den aktivitet, der søges tilskud til at gennemføre, herunder en forholdsmæssig andel af løn til ansatte og faste omkostninger mv.
 • Udgifter til autoriseret revisors revision af regnskab, hvis ansøgningen udløser tilskud på 65%, dog højst 16.000 kr.

Tilskuddet ydes efter budget for aktiviteten. I budgettet må der ikke indgå omkostninger, der er dækket af andre kompensationsordninger. Efter kulturaktiviteten er blevet afholdt, skal der aflægges regnskab, hvorefter et eventuelt overskud skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen kan dog ikke overstige tilskuddets størrelse.
 

Hvor kan der søges om kompensation til afvikling af kulturaktiviteter?

Der er åben for ansøgninger, og ansøgning kan ske løbende, dog senest 31. oktober 2020 ansøges via Kulturstyrelsens hjemmeside under fanen ”Ny pulje til kulturaktiviteter”.