Artikel:

Der åbnes op for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for virksomheder berørt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

13 november 2020

Line Bundgaard , Director, statsautoriseret revisor |

Der åbnes op for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for virksomheder berørt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

Det er nu muligt at ansøge om kompensation for faste omkostninger for virksomheder berørt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner fra restriktionens startdato og til 31. oktober 2020. Kompensationen kan søges af virksomheder for de perioder, hvor de har været ramt af nogle konkrete restriktioner, som f.eks. begrænsning i åbningstiden for restauranter m.fl., det skærpede forsamlingsforbud på 50 personer uden for private hjem, grænselukninger mv. Vi har nedenfor beskrevet de enkelte ordninger, hvor der nu er åben for ansøgning.

Der er fortsat nogle af de hjælpepakker, som fremgår af de politiske aftaler, som endnu ikke kan søges. Vi opdaterer løbende vores overblik over hjælpepakker og ansøgningsfrister, når Erhvervsstyrelsen m.fl. åbner for de respektive ordninger.
 

Faste omkostninger light

Faste omkostninger light er en mindre ordning end de oprindelige ordninger for faste omkostninger. Ordningen har til hensigt at være en mindre bureaukratisk model for faste omkostninger, og er målrettet SMV-virksomheder.

Virksomheder, som søger kompensation efter ordningen for faste omkostninger light kan ikke samtidig søge kompensation efter ordningen om faste omkostninger for virksomheder ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner.

Kompensationsperioden kan tidligst gælde fra den 19. august til og med 31. oktober 2020 alt afhængig af, hvilke restriktioner virksomheden er berørt af.
 

Hvem kan søge?

Virksomheder, som er berørt af en eller flere af følgende restriktioner:

 1. Forbud mod at holde åbent (lukket ved påbud)
 2. Forbud mod at holde åbent ophævet fra den 8. juni 2020
 3. Virksomheder med begrænsning i åbningstiden
 4. Leverandører til virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning i åbningstiden
 5. Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
 6. Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
 7. Grænselukninger
 8. Udenrigsministeriets rejsevejledning

Det er et krav, at virksomheden er CVR-registreret senest den 18. august 2020.
 

Hvad er betingelserne?

For at virksomheden kan ansøge om kompensation efter denne ordning, så skal virksomheden have en omsætningsnedgang på minimum 35% som følge af én eller flere af de førnævnte restriktioner. Omsætningsnedgangen måles som udgangspunkt op mod en referenceperiode fra den 1. september til 31. oktober 2019.
 

Hvad kan jeg få i kompensation?

Virksomheden kan få kompensation for 50% af virksomhedens faste og stedbundne omkostninger, dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned.
 

Hvilke omkostninger kan jeg få kompensation for?

Da der er tale om en light kompensationsordning, så er det ikke alle virksomhedens faste omkostninger, som kan indgå i kompensationsansøgningen. Kompensationsordningen definerer faste og stedbundne omkostninger som:

 • Husleje
 • Renter og bidrag på lån i virksomhedens ejendomme
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme
 • Ejendomsforsikring og -skatter

Der kan alene opnås kompensation for den faste del af omkostningen. Der gives altså ikke kompensation for en variabel del af de foruddefinerede omkostninger.

Der kan ikke søges om kompensation for andre omkostninger end de ovennævnte.
 

Dokumentation

Virksomheden skal ved ansøgningen af kompensation for faste omkostninger light indsendedokumentation for:

 • Faktiske afholdte faste og stedbundne omkostninger i kompensationsperioden
 • At virksomheden som udgangspunkt har haft minimum 3 måneders omsætning op til den 19. august.
 • Beregning af forventet omsætning i kompensationsperioden
 • Opgørelse af realiseret omsætning i referenceperioden
 • Redegørelse for, hvordan virksomheden er berørt af én eller flere af de nævnte restriktioner

Der skal ikke indsendes en revisorerklæring på denne ordning, men i stedet afgiver virksomheden en tro- og loveerklæring på, at de oplysninger, som virksomheden har oplyst i ansøgningen, er retvisende.
 

Hvor kan jeg søge?

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer kompensationsordningen og ansøgning skal ske digitalt på virk.dk. Du kan finde Erhvervsstyrelsens vejledning for ordningen samme sted, som du ansøger.

Der kan kun foretages én ansøgning og udbetaling for perioden.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.
 

Faste omkostninger for virksomheder ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

Kompensationsordningen baserer sig på den opbygning, som er i den oprindelige kompensationsordning for faste omkostninger, men kan i denne ansøgningsrunde alene anvendes af virksomheder, som er berørt af COVID-19-relaterede restriktioner.

Kompensationsperioden afhænger af, hvilken af nedenstående restriktioner virksomheden er berørt af. Kompensationsperioden kan tidligst gælde fra den 9. juli og vil i alle tilfælde være til og med senest den 31. oktober 2020.
 

Hvem kan søge?

Virksomheder, som er berørt af en eller flere af følgende restriktioner:

 1. Forbud mod at holde åbent (lukket ved påbud)
 2. Forbud mod at holde åbent ophævet fra den 8. juni 2020
 3. Virksomheder med begrænsning i åbningstiden
 4. Leverandører til virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning i åbningstiden
 5. Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
 6. Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
 7. Grænselukninger
 8. Udenrigsministeriets rejsevejledning

Det er et krav, at virksomheden er CVR-registreret senest 8. marts 2020.
 

Hvad er betingelserne?

For at virksomheden kan ansøge om kompensation efter denne ordning, så skal virksomheden have en omsætningsnedgang på minimum 35% som følge af én eller flere af de førnævnte restriktioner. Omsætningsnedgangen måles op mod en referenceperiode og perioden er afhængig af, hvilken restriktion virksomheden er berørt af.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen omregner omsætningen for referenceperioden, så den modsvarer længden for kompensationsperioden.
 

Hvad kan jeg få i kompensation?

Kompensationen udgør følgende andel af de faste omkostninger:

 • 100 %, hvis virksomheden ved bekendtgørelse eller lignende er påbudt lukket og ikke har haft nogen omsætning.
 • 80 % ved en omsætningsnedgang fra og med 90% op til 100%
 • 75 % ved en omsætningsnedgang fra og med 85% op til 90%
 • 70 % ved en omsætningsnedgang fra og med 80% op til 85%
 • 65 % ved en omsætningsnedgang fra og med 75% op til 80%
 • 60 % ved en omsætningsnedgang fra og med 70% op til 75%
 • 55 % ved en omsætningsnedgang fra og med 65% op til 70%
 • 50 % ved en omsætningsnedgang fra og med 60% op til 65%
 • 45 % ved en omsætningsnedgang fra og med 55% op til 60%
 • 40 % ved en omsætningsnedgang fra og med 50% op til 55%
 • 35 % ved en omsætningsnedgang fra og med 45% op til 50%
 • 30 % ved en omsætningsnedgang fra og med 40% op til 45%
 • 25 % ved en omsætningsnedgang fra og med 35% op til 40%

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Virksomheden kompenseres med 100 % af virksomhedens faste omkostninger i den periode, hvor forbuddet om at holde åbent har været gældende, og virksomheden ikke har haft nogen omsætning.
 

Hvilke omkostninger kan jeg få kompensation for?

Virksomheden kan få kompensation for faste omkostninger. Faste omkostninger defineres i Erhvervsstyrelsens vejledning som omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode.

Der er i Erhvervsstyrelsens vejledning angivet en række eksempler på faste omkostninger. Har din virksomhed ansøgt på den oprindelige ordning for faste omkostninger, så vil det alt andet lige være de samme omkostninger, som kan indgå i denne kompensationsordning.
 

Dokumentation

I forbindelse med ansøgningen skal der afgives en tro- og loveerklæring om forventningerne til omsætningsnedgangen. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række skabeloner samt en dokumentationshåndbog, som skal anvendes ved ansøgningen. Skabelonerne findes på ansøgningssiden.

Til ansøgningen skal der desuden vedlægges en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor.
 

Hvor kan jeg søge?

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer kompensationsordningen og ansøgning skal ske digitalt på virk.dk. Du kan finde Erhvervsstyrelsens vejledning for ordningen samme sted, som du ansøger.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.
 

Kompensation for varer kasseret i weekenden den 26. – 27. september 2020

Denne ordning er for de virksomheder, der var leverandører til private fester og sociale begivenheder med afholdelse uden for private hjem i weekenden den 26. og 27. september, som måtte kassere eller donere varer som følge af, at forsamlingsforbuddet blev sat ned til 50 personer.
 

Hvad er betingelserne?

Virksomheden skal kunne dokumentere, at de kasserede varer, som der søges kompensation for skulle leveres til et aflyst arrangement, som var planlagt til afholdelse i weekenden den 26. og 27. september 2020, men som blev aflyst på grund af forsamlingsforbuddet på 50 personer.

Det er et krav, at der er tale om private arrangementer, som skulle afholdes uden for private hjem.

Virksomheden skal opleve et omsætningstab på minimum 35%, og som udgangspunkt er det i forhold til weekenden den 27. og 28. september i 2019.

Det er et krav, at virksomheden er CVR-registreret senest 1. september 2020.
 

Hvad kan jeg få i kompensation?

Du kan søge om kompensation for varer, som er indkøbt til en fest eller social event den 26. og 27. september 2020, der er aflyst grundet forsamlingsforbuddet på 50 personer. Det kan være råvarer med kort eller ingen holdbarhed, blomster eller dekorationer eller effekter, der er fremstillet til lejligheden og ikke kan genanvendes. Du kan alene medtage kostprisen for varer, der kasseres eller doneres uden fortjeneste.

Du kan få dækket 100% af kostprisen for de kasserede varer, dog maksimalt 250.000 kr.
 

Dokumentation

Virksomheden skal ved ansøgningen af indsende dokumentation for de kasserede varer samt dokumentation for aflysning af arrangementerne.

Der skal ikke indsendes en revisorerklæring på denne ordning, men i stedet afgiver virksomheden en tro- og loveerklæring på, at de oplysninger, som virksomheden har oplyst i ansøgningen, er retvisende.
 

Hvor kan jeg søge?

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer kompensationsordningen og ansøgning skal ske digitalt på virk.dk. Du kan finde Erhvervsstyrelsens vejledning for ordningen samme sted, som du ansøger.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.