Artikel:

Ændrede revisionsbestemmelser i årsregnskabsloven

23 maj 2022

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget et lovforslag, der bl.a. medfører ændringer til revisionsbestemmelsen i årsregnskabslovens § 135.

ÅRL § 135, stk. 1, 3. pkt., indeholder en bestemmelse om, at virksomheder, omfattet af regnskabsklasse B, kan fravælge revision, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider 2 af følgende størrelser:

  1. balancesum på 4 mio. kr.,
  2. nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  3. gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12.

I det netop vedtagne lovforslag er der indsat 2 nye bestemmelser, hvorefter det ikke længere er muligt at fravælge revision, selv om ovennævnte betingelser er opfyldt.

De 2 nye bestemmelser har følgende indhold:

Balancesum 50 mio. kr.

Der er nu indført en ny bestemmelse, der betyder, at virksomheder med en stor balancesum ikke kan fravælge revision. Undtagelsen betyder, at virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider en balancesum på 50 mio. kr., ikke kan fravælge revision, selv om de ikke overskrider de 2 øvrige grænser.

Bestemmelsen medfører, at en virksomhed i regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår har en balancesum på over 50 mio. kr., ikke vil kunne fravælge revision.

Det vil fortsat være muligt at vælge udvidet gennemgang, også på disse virksomheder, hvor balancesummen er over 50 mio. kr.

Risikobrancher

En anden ny bestemmelse foreskriver, at virksomheder inden for visse nærmere definerede risikobrancher ikke kan undlade at forsyne årsregnskabet med en revisorerklæring, selv om de opfylder ovennævnte betingelser for at kunne fravælge revision. Det vil sige, at de er under 2 af de 3 grænser for fravalg af revision.

Det betyder, at virksomheder, omfattet af regnskabsklasse B, der tilhører en klassificeret risikobranche, som minimum skal have forsynet årsregnskabet med en assistanceerklæring eller en revisorerklæring med sikkerhed fra en uafhængig revisor.

Det gælder, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår overskrider en nettoomsætning på 5 mio. kr.

Bestemmelsen er aktuel for de virksomheder i regnskabsklasse B, der efter nugældende regler har mulighed for at fravælge revision og dermed har mulighed for helt at fravælge assistance fra en revisor. Disse virksomheder kan ikke længere fravælge en revisorerklæring, hvis virksomheden tilhører en klassificeret risikobranche og nettoomsætningen overstiger 5 mio. kr.

Erhvervsministeriet fastsætter i samarbejde med Skatteministeriet via en bekendtgørelse, hvilke brancher der klassificeres som risikobrancher. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke yderligere indikationer på, hvilke brancher der vil blive tale om. I udvælgelsen af brancher som risikobrancher vil der bl.a. blive set på, i hvilke brancher der forekommer flest fejl i regnskaber mv.

Virksomheder, omfattet af bestemmelsen, skal som minimum lade sit årsregnskab forsyne med en assistanceerklæring fra en revisor. Virksomheden kan også vælge at lade årsregnskabet blive forsynet med en revisorerklæring med sikkerhed, dvs. enten revision, udvidet gennemgang eller review.

Ikrafttrædelse

Bestemmelserne træder i kraft den 1. juli 2022 og vil have virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.