Energi & Forsyning artikel:

Udtræden af den økonomiske regulering anno 2020

28 februar 2020

Cecilie Uldall Duch, Trainee |
Søren Peter Nielsen, Partner, statsautoriseret revisor |

Forsyningssekretariatet har i 2020 åbnet op for muligheden, for at mindre vandselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 og 800.000 m3 kan udtræde af den økonomiske regulering, forudsat det er forbrugernes ønske.

At træde ud af den økonomiske regulering vil for et vandselskab betyde at det ikke længere er underlagt regulativerne i vandsektorloven. Det vil med andre ord sige, at de ikke skal følge bestemmelserne angående benchmarking, regnskabsmæssige kontrolrammer og betalinger til Forsyningssekretariatet. Herudover fritages vandselskabet fra skattepligten, hvis deres anmodning om udtrædelse af den økonomiske regulering godkendes, og vandselskabet ellers overholder selskabsskatteloven § 3 stk. 1, nr. 4 a. Der er frem til år 2024 en overgangsregel, som gør, at ophørsbeskatningen efter skatteloven ikke gør sig gældende for vandselskaber, som udtræder af den økonomiske ramme med virkning til og med den 1. januar 2024. Efter udtræden er vandselskabet fortsat ikke fri for regulering, da de er underlagt ”hvile-sig-selv” princippet.


Udtrædelseskrav

For at udtræde af den økonomiske regulering er der dog en række krav, som skal være opfyldt. Vandselskabet skal være forbrugerejet.

Vandselskabets debiterede vandmængde skal være mellem 200.000 og 800.000 m3. Kravet her er gældende, hvis værket har debiteret mere end 200.000 m3 to år i træk, eller hvis der er debiteret under 800.000 m3. Hvis værkets mængde overstiger 800.000 m3 i to på hinanden følgende år, er de omfattet af den økonomiske regulering i det næstkommende år.

For at kunne anmode om udtrædelse af den økonomiske regulering, er det forbrugerne selv, som skal vedtage det. Det er er derfor et krav, at vandselskabet skal informere forbrugerne om konsekvenser ved udtrædelse senest 14 dage før generalforsamling på mail eller post. Ydermere skal beslutningen tages i henhold til værkets egne vedtægter efter flertal og lignende.


Informations krav

Informationskravet for at kunne træde ud af reguleringen er defineret i ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber” §29 stk 1.
Disse er beskrevet herunder.

 1. Energistyrelsens egne beskrivelse af regler om økonomisk regulering. Denne ligger på Forsyningssekretariatet hjemmeside.
 2. Informationer angående vandselskabets økonomi om:
  1. Omkostningsniveauet for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger.
  2. Prisudviklingen for vandselskabet siden deres indtræden vandsektorloven
  3. Den gældende økonomiske ramme
  4. Lovlige henlæggelser ifølge metode fastlagt af Forsyningssekretariatet
 3. Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden.
 4. Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden.

 

Tidslinje

Allerede fra indtægtsåret 2021, er det muligt at udtræde af den økonomiske regulering.

Der er essentielt to forskellige tidslinjer for hvad vandværket kan følge, hvis værket ønsker at anmode om udtræden af den økonomiske regulering.

Den mest favorable tidslinje forudsætter at vandselskabet har al dokumentation klar til indsendelse den 1. april 2020. Dette gør at værket skal sende en færdig anmodning, hvorefter Forskningssekretariatet tager stilling til denne.

Hvis ikke anmodningen accepteres, skal vandværket indberette de økonomiske rammer den 15. april 2020. Disse tidsfrister ligger tæt på hinanden, så det kan anbefales, at I forbereder jer, til en eventuel afvisning, ved at være klar til en potentiel indberetning. Forskningssekretariatet har strammet deres krav angående for sent indberettede informationer, hvilket gør at de ikke vil medtage informationer eftersendt den 15. april.

Værket kan dog få lov at følge en anden række frister, hvis I af den ene eller den anden grund ikke har alt materiale klar. Forskningssekretariatet har åbnet op for muligheden for, at vandselskaber, som eksempelvis ikke kan nå at få ændret deres vedtægter eller lignende forhold, kan forhåndsanmode om udtrædelse. Denne anmodning skal være modtaget d. 1. april 2020 hos Forskningssekretariatet.

Derefter skal alt færdig udarbejdet materiale, dokumentation være færdigt, samlet i en endelig anmodning og modtaget pr. den 15. maj 2020.

Hvis denne vej tages, gælder det, at der senest den 15. april 2020 skal være indberettet de økonomiske rammer.

Fremadrettet vil en anmodning om udtrædelse skulle indberettes inden den 1. marts, hvilket efter godkendelse vil betyde, at selskabet er ude af den økonomiske ramme ved næst kommende indtægtsår.

Energi og forsyningsmodel

Krav til indberetning

Uafhængig af hvornår vandselskabet kan nå at indsende anmodning til, så skal det ske på mail til [email protected]. I emnefeltet skal I skrive ”Anmodning om udtræden – ”Vandselskabets navn”.
 

Kravene til indholdet af den endelige anmodning er beskrevet i ”Vejledningen om udtræden af den økonomiske regulering” fra konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Kravene er beskrevet som:

 1. Dokumentation for, at vandselskabet er forbrugerejet, fx ved fremsendelse af vandselskabet vedtægter.
 2. Beslutningsprotokol eller referat fra vandselskabets generalforsamling, hvor forslag om udtræden er vedtaget.
 3. Dokumentation for, at vandselskabets forbrugere rettidigt har modtaget retspligtige oplysninger, herunder kopi af indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget, inkl. bilag vedrørende dette punkt. Dokumentation kan fx være en kopi af et eventuelt standardbrev eller en standardmail, der er sendt til vandselskabets forbrugere indeholdende de retspligtige informationer.
 4. Redegørelse for, at beslutningen er truffet efter de regler, som gælder for ændring af vandselskabets vedtægter, fx med en henvisning til relevante bestemmelser i vandselskabets vedtægter samt referat af generalforsamlingen, hvor beslutningen blev vedtaget.
   

Genindtræden

Der kan være forhold, som udløser en genindtræden i den økonomiske regulering. Den naturlige genindtræden finder sted, hvis værket i et år overstiger en debiteret vandmængde på 800.000 m3, er værket naturligt omfattet af den økonomiske regulering i det næste kommende år.

Det er dog vigtigt at bemærke, at det er værkets egen pligt at indberette at de har oversteget de 800.000 m3 vand.

Herudover er der mulighed for at indtræde frivilligt. Dette sker under samme betingelser som for udtræden. Det vil med andre ord sige, at der gælder de samme krav for dokumentation og oplysning. Der skal være anmodet om genindtræden inden den 1. marts, hvorefter der ved accept gælder indtræden for næstkommende år.

 

Kontakt os