Energi & Forsyning artikel:

Nødberedskaber og skattefritagelse

27 april 2020

Søren Peter Nielsen, Partner, statsautoriseret revisor |

Forsyningsselskaber har under Corona-krisen etableret nødberedskaber, så værkerne vil være i stand til at hjælpe hinanden i det omfang, der er behov for - fx ved at et værk køber medarbejdere ind fra et andet værk.

Etableringen af et nødberedskab har umiddelbart ingen konsekvenser for værker mv., som er skattepligtige. Men for skattefritagne værker kan et nødberedskab have den konsekvens, at betingelserne for skattefritagelse ikke længere er opfyldt.

Dansk Fjernvarme har taget problemstillingen op med Energistyrelsen, som har forelagt den for Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har i forlængelse heraf sendt et notat til Energistyrelsen, hvoraf det fremgår, at ”fjernvarmeselskaber med overskydende kapacitet midlertidigt kan udlåne personale til et andet fjernvarmeværk mod omkostningsdækning, uden at dette medfører skattepligt for selskabet, når udlån sker for at opretholde naboværkets kerneaktivitet (varmeproduktion)”.

Der er med andre ord tale om, at følgende forudsætninger skal være til stede:

  • Der skal være tale om et tidsbegrænset udlån af personale.
  • Udlån af personale skal ske til sikring af naboværkets formål (varmeproduktion).
  • Den ansatte er af det udlånende værk ansat til at sikre værkets formål (varmeproduktion).
  • Den ansatte skal efter udlånsperiodens udløb genoptage sit arbejde for det udlånende værk.
  • Omkostningsfordeling skal ske ligeligt og loyalt mellem parterne til kostpris.

Skattestyrelsen har videre uddybet ”omkostningsdækning” i notatet med følgende:

”Ved omkostningsdækning forstås en ligelig og loyal fordeling af direkte og indirekte omkostninger forbundet med udlån af medarbejdere uden tillæg af en mark-up. Omkostningsfordeling kan derfor ikke sidestilles med udleje.”

Det er vores opfattelse, at notatet også vil kunne lægges til grund i forbindelse med etablering af nødberedskaber mellem vandværker, da betingelserne for skattefritagelse mv. i bund og grund er de samme, uagtet at skattefritagelsen beror på to forskellige bestemmelser.

Det skal dog bemærkes, at Skattestyrelsen ikke med notatet har udstedt et frikort. Det fremgår af notatet, at der reelt er tale om en konkret ligningsmæssig vurdering i de enkelte tilfælde.

Skattestyrelsens notat kan findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside her.