Energi & Forsyning artikel:

Er fjernvarme interessant for industrien?

30 august 2019

Mette Lund Hansen, Partner, Afgifter |

Og hvordan med afgifterne?

Mange industrivirksomheder mv. har i dag egen varmeproduktion. Vi oplever dog stigende interesse i industrien for at få fjernvarmen ind i produktionen – dette bl.a. motiveret af bortfald af rådighedsbeløbet i forhold til kraftvarmeproduktion, forsyningssikkerhed, ønsket om en grønnere profil mv.
 

Men hvad med afgifterne?

Ved levering af fjernvarme til kunder med mulighed for afgiftsgodtgørelse, vil fjernvarmeleverandøren minimum 1 gang om året skulle oplyse varmekunden om de afgifter, der belaster fjernvarmen. Denne oplysning vil danne grundlag for virksomhedens mulighed for afgiftsgodtgørelse. Afgiftsbelastningen opgøres som de afgiftsbeløb, der ligger på de energikilder, der er anvendt til at producere varmen, herunder overskudsvarmeafgift. Er der eksempelvis anvendt både biobrændsel, elektricitet fra vindmølle og naturgas til fremstilling af varmen, så vil det alene være de faktiske afgifter, der beskatter fjernvarmen, der skal oplyses til industrikunden – som i eksemplet vil være gasafgift, CO2-afgift og evt. metan- og NOx-afgift. Industrikunden har herved mulighed for at søge afgifterne godtgjort afhængig af forbrug og faktiske forhold.
 

Allokering af bestemte varmetyper

Prisbestemmelser inden for varmeområdet beskytter varmekunder i forhold til sikring af billige varmepriser inkl. afgifter. Henset til, at kun nogle energityper er afgiftsbelagt, kan prisen på fjernvarme for industrikunder (efter afgiftsgodtgørelse) varierer meget mellem de enkelte fjernvarmenet, men prisen kan også variere fra sommer til vinter – da dette i høj grad er afhængig af de brændselstyper, der anvendes til at fremstille varmen.  

Dette får industrien til at efterspørge fjernvarme fra energi belagt med afgifter (de såkaldte sorte brændsler) i hvert fald i tilfælde, hvor varmeprisen er et væsentligt indkøbsparameter.

Det er dog ikke muligt at indgå en aftale om allokering af bestemte varmetyper i forhold til afgiftslovgivningen. Det er således alene det faktiske mix af energikilder, der er anvendt til at producere den varme, der er leveret til industrivirksomheden, der bestemmer hvilke afgifter, der kan oplyses til brug for industrikundens afgiftsgodtgørelse.

Dette ses løst ved etablering af rørføring fra bestemte varmecentraler til bestemte varmekunder og/eller ved opgørelse af afgiftsbelastningen inden for kortere periode (fx på månedsbasis).
 

Affaldsvarme – allokering af større afgiftsandel mulig

Ved levering af affaldsvarme kan der være mulighed for at sænke varmeprisen ekskl. afgifter til industrikunderne. Dette kan alene ske via aftale med leverandør af affaldsvarme.