Energi & Forsyning artikel:

Energispareordningen og dets fremtid

30 oktober 2020

Primo oktober 2020 blev der sendt forslag til en ny projektbekendtgørelse i høring. Høringen afsluttes med udgangen af oktober. Ændringen af projektbekendtgørelsen kommer i forlængelse af klimaaftalen af 22. juni 2020. Af klimaaftalen fremgår følgende:

Den danske fjernvarmesektor har med sin forankring i fællesskabet leveret en sikker, stabil og i stigende grad grøn varmeforsyning til de danske fjernvarmeforbrugere. Fjernvarmen vil spille en væsentlig rolle i fremtidens forsyningssektor, hvor øget sektorkobling mellem fjernvarme og andre sektorer bliver drivende for den grønne omstilling. Det er vigtigt, at fjernvarmesektoren er underlagt rammevilkår, der understøtter, at husholdninger og virksomheder har adgang til grøn fjernvarme til forbrugervenlige priser. På den baggrund er partierne enige om at foretage en række ændringer af sektorens regulering.”

Den nye projektbekendtgørelse skal derfor favne, at brændselsbinderne ophæves og, at samfundsøkonomien kan godkendes uden sammenligning med fossile alternativer.
 

Ophævelse af kraftvarmekravet

Gældende lovgivning har tilsagt, at investering i fjernvarmeproduktionsanlæg har skullet ske med udgangspunkt i samproduktion af el og varme. Der har været meget få dispensationer herfra på de centrale områder. I større decentrale områder har det være muligt at afvige fra kravet, såfremt det samfundsøkonomisk var mere fordelagtigt med ren varmeproduktion. De små decentrale værker har været undtaget fra kraftvarmekravet siden 1. januar 2019.

Det foreslås, at kraftvarmekravet for de centrale og store decentrale værker gøres ensartet, hvilket vil betyde, at det alene vil være en vurdering med udgangspunkt i det samfundsøkonomiske mest fordelagtige.
 

Fjernelse af brændselsbinding

Som reglerne er i dag, må der i naturgasområder kun ske etablering af anlæg med udgangspunkt i olie, naturgas eller biogas som brændsel. Der må godt etableres anlæg på baggrund af varmepumper, solvarme og andre brændselsfrie teknologier. Dette ønskes der at blive lavet om på med denne ændring således, at der er frit brændselsvalg. På den måde er det nu muligt for kommunalbestyrelsen at give tilladelse til alle typer brændsel.
 

Justering af samfundsøkonomikravet

Det foreslås i den nye projektbekendtgørelse, at kommunen kan bestemme, at anlæg, der anvender fossilt brændsel så som mineralsk olie og naturgas, ikke skal indgå som relevant sammenligningsgrundlag i forhold til vurdering af samfundsøkonomien.

Samtidig præciseres det, at der ved nyt produktionsanlæg, somskal levere til et net med flere produktionsanlæg, ikke alene kan vurderes på det enkelte anlæg. Konsekvenserne for de øvrige produktionsanlæg i nettet skal ligeledes afdækkes.
 

Afskaffelse af forbrugerbindingerne til naturgasnettet

Muligheden for at pålægge nye forbrugerbindinger til den kollektive forsyning blev ophævet pr. 1. januar 2019. Dette ændres der ikke ved, men det udvides til at omfatte aftagepligten for blokvarmecentraler beliggende i områder godkendt til individuel naturgasforsyning.

Det bemærkes, at tilslutnings- og forblivelsespligten til naturgasnettet ikke ophæves ved denne nye projektbekendtgørelse, men forventes ændret ved senere lovforslag.
 

Afrunding

Der stilles samtidig krav til, at projektet skal vedlægges en tidsplan.

Der er stadig tale om et høringsudkast, hvorfor ovenstående ikke nødvendigvis ender med at være med i den endelige projektbekendtgørelse.