Artikel:

Covid-19: Hjælpepakker til gavn for fiskeriet

23 marts 2020

Allan Andersen, Senior Partner, statsautoriseret revisor |
Lasse Toft, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Senest opdateret den 31. marts 2020.


De økonomiske konsekvenser forårsaget af Corona-pandemien er uoverskuelige for erhvervslivet. Regeringen har fremlagt flere forskellige pakker, der skal hjælpe. Nogle er vedtaget, andre er på vej. Og der kommer givetvis flere. Her får du et foreløbigt overblik.

Nedenfor giver vi en oversigt over de tiltag, som vi umiddelbart anser for mest relevante for fiskeriet. Vores beskrivelse er relativt kortfattet. Det er helt bevidst, da det bedst giver overblik, men det er også en nødvendighed, da nogle af tiltagene endnu kun kendes i overskriftform.

 

Kompensation for fald i omsætningen

 • Gives til selvstændige – altså til ejere af personligt drevne virksomheder – med ikke over 10 fuldtidsansatte. Ejere af virksomheder med flere ansatte kan ikke søge denne kompensation. De kan i stedet søge om lønkompensation samt om tilskud til dækning af faste udgifter, jf. nedenfor, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det samme gælder for virksomheder, der drives i selskabsform (ApS, A/S).
   
 • Det er en betingelse for at søge om kompensation, at omsætningen er faldet med mindst 30 procent i tremåneders-perioden 9. marts til 9. juni 2020, og at det er et krav, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i snit. Der vil ikke i første omgang skulle indsendes dokumentation for faldet i omsætningen, men kun en tro og love-erklæring. Virksomhederne vil blive pålagt at bruge revisorbistand ved den efterfølgende dokumentation af indtægtstabet.
   
 • Kompensationen udgør op til 75 procent af indtægtsnedgangen, dog højst 23.000 kr. pr. måned i tre måneder. Dog det dobbelte pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Den maksimale kompensation til en selvstændig vil derfor udgøre 69.000 kr. / 138.000 kr. for alle tre måneder. Kompensationen er skattepligtig.
   
 • Kompensationen med tillæg af renter vil skulle tilbagebetales, hvis indtægtstabet bliver mindre end 30 %, eller hvis den selvstændiges personlige indkomst for 2020 kommer til at overstige 800.000 kr.
   
 • Der skal ansøges via virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen forventer, at der vil blive åbnet for ansøgninger snarest muligt efter at loven er vedtaget. Det vil i bedste fald nok sige i slutningen af uge 13.

 

Tilskud til dækning af faste udgifter

 • Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter til fx husleje, renteudgifter og leasingydelser, men kun hvis virksomhedens omsætning er faldet med over 40 %. Virksomhedens art og branche er uden betydning.  
   
 • Tilskuddet kan udgøre følgende andel af udgifterne:

- 100 %, hvis virksomheden ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket

- 80 % ved en omsætningsnedgang på 80-100 %

- 50 % ved en omsætningsnedgang på 60-80 %

- 25 % ved en omsætningsnedgang på 40-60 %

 • For at komme i betragtning skal virksomhederne sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter i de tre foregående måneder sammen med en tro og love-erklæring. 80 % af udgiften til revisorbistand godtgøres, hvis ansøgningen om kompensation imødekommes.
                                 
 • Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden. Den maksimale kompensation udgør 60 mio. kr. pr. virksomhed.
 • Vi forventer, at støtten kommer til udbetaling hurtigst muligt, men har ikke et konkret tidspunkt herfor.

 

Lønkompensation til arbejdsgivere med andre ansatte end partsfiskere

 • Ordningen gælder for virksomheder, der står for at skulle afskedige mindst 30 % af medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte, og som undlader dette mod til gengæld at få lønkompensation. Det er en betingelse, at de berørte medarbejdere hjemsendes med fuld løn. Partsfiskere er ikke omfattet af ordningen.
   
 • Ordningen gælder for lønudgifter i perioden 9. marts til 9. juni 2020.
   
 • For funktionærer udgør kompensationen 75 % af lønnen - dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. For timelønnede udgør den 90 % af lønnen – dog maksimalt 187,11 kr. pr. time.
   
 • De hjemsendte medarbejdere skal også bidrage ved anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i kompensationsperioden.

 

Arbejdsgivere får forlænget frist for indbetaling af A-skat og AM-bidrag

 • Fristen for indbetaling af de indeholdte beløb, gælder for løn, der udbetales i april, maj og juni måned.
   
 • Fristerne udskydes i fire måneder. For mindre og mellemstore virksomheder betyder det, at de indeholdte beløb, der ellers skulle være betalt henholdsvis den 11. maj, 10. juni og 10 juli, nu først skal betales henholdsvis den 10. september, 12. oktober og 10. november 2020.
   
 • Maj, juni og juli bliver dermed betalingsfri. Til gengæld skal, der groft sagt, betales dobbelt i september, oktober og november.

 

Forlænget frist for betaling af moms

 • For virksomheder med en omsætning på under 5 mio. kr. (små virksomheder) sammenlægges momsperioden for første og andet halvår af 2020. Momsen for første halvår, der skulle have været betalt den 1. september 2020, skal først betales den 1. marts 2021 sammen med momsen for andet halvår.
   
 • For virksomheder med en årlig omsætning i niveauet 5 – 50 mio. kr. (mellemstore virksomheder) skal momsen for 1. kvartal af 2020 først betales den 1. september 2020 i stedet for den 1. juni.
   
 • For virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. forlænges betalingsfristen og indberetningsfristen med 30 dage. April måned bliver derfor betalingsfri. Til gengæld skal disse virksomheder i stedet betale moms i juli måned, som ellers normalt er betalingsfri.

 

Sygedagpenge

 • Arbejdsgivere har fået udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af Covid-19.
   
 • Selvstændige har også fået udvidet ret til sygedagpenge for fravær af samme årsag.

 

Øvrige tiltag til glæde for virksomhederne

 • Rammerne for statsgaranterede låneordninger forhøjes. For mindre og mellemstore virksomheder afsættes en ramme, der vil facilitere samlede udlån i størrelsesorden 25 mia. kr.

 

Vi står til rådighed

Såfremt der er spørgsmål eller emner, som kræver yderligere uddybning, vil vi gøre vores bedste for at svare. Kontakt BDO’s branchegruppe for Fiskeri:

Senior Partner, statsautoriseret revisor Allan Andersen hos BDO i Frederikshavn - på telefon: 9620 7666, mobil: 2546 0083 eller e-mail: [email protected] eller Partner, statsautoriseret revisor, Lasse Toft hos BDO i Hirtshals – på telefon: 9656 1705, mobil: 2331 5698 eller e-mail: [email protected].