Mia Zachariassen, BDO in Kalundborg

Mia Zachariassen

Senior Assistant, Business Services & Outsourcing

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Mia Zachariassen is Senior Assistant, Business Services & Outsourcing at BDO in Kalundborg