Visse moderselskaber skal indsende årsrapport på papir

29 januar 2015

Årsregnskabslovens § 112 lemper en modervirksomhed fra koncernregnskabspligten, hvis den selv er en dattervirksomhed (underkoncern) af en modervirksomhed, der udarbejder koncern-regnskab.

Moderselskaber, der undlader koncernregnskab efter § 112, skal indsende årsrapporten på papir, idet både moderselskabets egen årsrapport og koncernregnskabet aflagt af det overliggende moderselskab skal indsendes sammen i papirformat.

Dette skal ske med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C, jf. indsendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 6.

Det anbefales, at der vedlægges et brev, der med henvisning til årsregnskabslovens § 112 og indsendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 6, forklarer, hvorfor dette koncernregnskab og årsrap-porten er indsendt på papir. Ellers er der risiko for, at Erhvervsstyrelsen automatisk returnerer dette papirregnskab og beder om at få det indsendt digitalt.

Proceduren skyldes, at Erhvervsstyrelsens systemer ikke kan håndtere, at det ene regnskab indsendes digitalt og det andet på papir, når de to regnskaber skal offentliggøres sammen, hvilket er meningen med bestemmelsen i ÅRL § 112.