Sikke mange digitale indberetninger

06 februar 2015

I efteråret 2014 er der kommet mange nye krav om digital indberetning. Tidligere skulle mange indberetninger til SKAT for eksempel ske i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen, men nu skal mange af dem ske løbende hen over indkomståret.

I denne nyhed forsøger vi at skabe et kort overblik over de digitale indberetninger til SKAT og Erhvervsstyrelsen. Flere af de nye indberetninger er omtalt i tidligere nyheder på bdo.dk, som vi derfor henviser til.

Overblik over digitale indberetninger

Indberetning Frist Hvor
1) Ændring af sambeskatningen 1 måned efter beslutning Skat, TastSelv Erhverv
2) Skattefrie omstruktureringer 1 måned efter beslutning Skat, TastSelv Erhverv
3) Omlægning af indkomstår Inden udløbet af indkomståret Skat, TastSelv Erhverv
4) Udbytteindberetning Uden ugrundet ophold Skat, TastSelv Erhverv
5) Selvangivelse, selskaber

1. august el. 1. september 2015 (for 2014-selvangivelsen

Endnu uvist
6) Selvangivelse, personer 1. maj/1. juli SKAT Skat, TastSelv Borger
7) Underskudsregister 1. august 2015 (evt. 1. sept.) Skat, TastSelv Erhverv
8) XBRL-regnskab Uden ugrundet ophold, dog senest 5 mdr. efter balancedagen Virk.dk, via XBRL
9) Ejerregister, pr. 14.12.2014 14. juni 2015 Virk.dk, Ejerregister
10) Ejerregister, ændring efter 14.12.2014 14 dage efter transaktion Virk.dk, Ejerregister

 

1) Ændring af sambeskatning

Ind- og udtræden af sambeskatninger skal indberettes til SKAT senest 1 måned efter den beslutning/begivenhed, der har givet anledning til ændringer i sambeskatningen. Det er administrationsselskabet, der skal foretage indberetningen. Ændringen skal godkendes af selskabet, før det får virkning. Indgår selskabet allerede i en sambeskatning, er det administrationsselskabet i den sambeskatning, der skal godkende ændringen.

2) Skattefrie omstruktureringer
Skattefrie fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver skal indberettes til SKAT. Ved manglende indberetning kan konsekvensen være, at det bliver en skattepligtig omstrukturering. Indberetningen skal ske senest 1 måned efter vedtagelsen af omstruktureringen.

Hvis det modtagende selskab i omstruktureringen er nystiftet, er fristen forlænget til 2 måneder efter vedtagelsen af omstruktureringen.

3) Omlægning af indkomstår
Ønsker selskaber at omlægge indkomståret, skal der ske indberetning/ansøgning herom inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt. Indberetningen foretages i TastSelv Erhverv, under punktet ”Skat”.

Indkomstår kan omlægges som følge af selskabets egne forhold, f.eks. sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Er dette tilfældet, træder omlægningen i kraft med det samme. Er der derimod tale om omlægning som følge af andre forhold, skal der vedhæftes en ansøgning til SKAT. Først efter SKAT har godkendt ansøgningen, er indkomståret omlagt.

Ændring af regnskabsår ved Erhvervsstyrelsen giver ikke automatisk ændring af indkomstår ved SKAT. Tilsvarende giver ændring af indkomstår ved SKAT ikke automatisk en ændring af regnskabsåret ved Erhvervsstyrelsen.

4) Udbytteindberetning
Angivelse af udbytte skal ske efter generalforsamlingen, hvor dette er vedtaget. Dette gælder både for de ordinære og ekstraordinære udbytter.

5) Selvangivelse, selskaber
Selvangivelsen for selskaber skal indberettes digitalt til SKAT for indkomståret 2014. Selvangivelsesfristen var oprindeligt udskudt til 1. august 2015, men Skatteministeren har netop fremsat et udkast til lovforslag, som lægger op til en yderligere udsættelse af fristen til 1. september 2015, da det nye system er forsinket.

Hvorvidt indberetningen skal ske via XBRL eller TastSelv er ikke endelig afklaret endnu. Selskaber kan ikke indsende selvangivelsen for 2014, før den digitale løsning åbner, hvilket først forventes at ske primo maj 2015.

6) Selvangivelse, personer
Selvangivelsen for personer skal indberettes digitalt. Indberetningen sker på TastSelv Borger. 

7) Underskudsregister
Selskaber skal indberette skattemæssige underskud til og med indkomståret 2013 til SKAT. Der er tale om en éngangsindberetning, og ikke en indberetning der skal foretages hvert år. Hvis der er tale om en sambeskatning, foretages indberetningen af administrationsselskabet, fordelt på alle selskaber i sambeskatningen.

Ved manglende indberetning vil selskabet miste retten til at udnytte underskuddene i fremtidig skattepligtig indkomst. Skatteministeren har dog netop fremsat et udkast til lovforslag, som lægger op til en lempelse heraf, således at selskabet i stedet får et tillæg på 5.000 kr. for den for sene indberetning. Fristen er som udgangspunkt 1. august 2015. I forbindelse med det nye udkast til lovforslag er det endnu uklart, om udskydelsen af selvangivelsesfristen for 2014 også vil udskyde indberetningsfristen for underskud.

8) XBRL-regnskab
Selskabsregnskaber skal som udgangspunkt indberettes via XBRL til Erhvervsstyrelsen. Der er dog visse undtagelser til indberetning via XBRL, hvor regnskabet fortsat skal indsendes på papir. Den typisk forekommende undtagelse er anvendelse af årsregnskabslovens § 112-undtagelsen for udarbejdelse af koncernregnskab.

9-10) Ejerregister
Indberetning til ejerregistret består af både en engangsindberetning samt en løbende indberetning. Der skal i perioden 15. december 2014 til 14. juni 2015 ske en engangsindberetning af ejerne pr. 14. december 2014. Derudover skal der efterfølgende ske løbende indberetning ved stiftelse samt køb/salg af ejerandele med en frist på 14 dage efter transaktionen.

Læs mere

SKAT har udarbejdet en side med vejledning om de forskellige forhold, der skal indberettes digitalt via SKAT, TastSelv.