Måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning i ledelsen

18 marts 2015

Reglerne om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen blev indført med virkning for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2013 eller senere, og er gældende for selskaber i regnskabsklasse store C og D.

På baggrund af de undersøgelser, Erhvervsstyrelsen har gennemført, og de spørgsmål Erhvervs-styrelsen løbende har fået, er der nu udarbejdet en vejledning, der fokuserer på og uddyber nogle af de praktiske problemstillinger, der løbende er adresseret.

Opstilling af måltal

Pligten til at udarbejde et måltal for det øverste ledelsesorgan (oftest bestyrelsen) gælder, når der ikke er en ligelig fordeling mellem kønnene. En ligelig fordeling anses for at være til stede ved en 60/40-fordeling.

Det er tilladt at udarbejde et måltal etapevist med henblik på til sidst at opnå en ligelig fordeling. Vejledningen indeholder en oversigtstabel over, hvornår man ved en given størrelse bestyrelse anser en ligelig fordeling for opnået.

Et måltal består dels af fastsættelsen af et specifikt måltal, enten i antal eller procent, og dels en angivelse af den tidsperiode, hvor virksomheden forventer at opfylde sit måltal.

Udarbejdelse af politikker

Udarbejdelsen af politikker for det underrepræsenterede køn omfatter de øvrige ledelsesniveauer i virksomheden som fx direktører, økonomidirektører, afdelingsledere m.fl.

Politikken kan fx indeholde følgende:

  • Samarbejde med andre virksomheder
  • Rammer for den enkelte leders karriereudvikling gennem netværk
  • Mentorordninger
  • Interne måltal for andelen af det underrepræsenterede køn samt
  • Andre tiltag, der gør virksomheden attraktiv for ledere af begge køn, som fx personalepolitikker mv.

Koncernforhold

Et moderselskab, der ikke selvstændigt opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne, kan blive omfattet som følge af koncernens størrelse. Beregningen af, om man overskrider de i loven anførte beløbsgrænser, foretages på koncernniveau. Overskrides størrelserne på koncernniveau, bliver modervirksomheden omfattet af reglerne.

Det er dog præciseret i vejledningen, at såfremt modervirksomheden er et anpartsselskab med kun et direktionsmedlem som det øverste ledelsesorgan, vil virksomheden anses for de facto at have en ligelig fordeling i ledelsen.

I en koncern, hvor der udarbejdes koncernregnskab, kan man vælge at udarbejde måltal og politikker for koncernen som helhed. Her skal man blot være opmærksom på, at konsekvensen ved dette valg er, at alle koncernselskaberne dermed bliver omfattet - også de selskaber, der i sig selv ikke er over størrelsesgrænserne. Tilsvarende gælder det, hvis der fx er udenlandske datterselskaber i koncernen.

Opstilling af måltal og politikker på koncernniveau udelukker dog ikke, at der inden for koncernen kan fastsættes individuelle måltal, således at man internt i koncernen opererer med forskellige måltal.

Rapportering

I ledelsesberetningen skal der årligt redegøres for det opstillede måltal og indholdet af de udarbejdede politikker.

Hvor det opstillede måltal ikke er nået, skal der angives en begrundelse herfor. Det gælder også selv om den tidsfrist, der er angivet for måltallet, endnu ikke er udløbet.

I redegørelsen for den udarbejdede politik skal der oplyses om:

  • Den udarbejdede politik
  • Hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handlinger
  • Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med kønssammensætningen i regnskabsåret.

Hvor et moderselskab har valgt at opstille måltal og udarbejde politikker for koncernen som helhed, vil rapporteringen også skulle ske for koncernen som helhed. Dermed bliver de enkelte datterselskaber fritaget for en redegørelse i deres ledelsesberetninger.

Har virksomheden allerede en ligelig fordeling i enten det øverste ledelsesniveau eller på de øvrige ledelsesniveauer (eller begge steder), skal dette anføres i ledelsesberetningen.

Ledelsesansvar

Kravet om at opstille måltal og udarbejde politikker for de omfattede virksomheder er en lovfæstet forpligtelse. Det betyder samtidig, at såfremt virksomheden ikke udarbejder måltal eller politikker, vil ledelsen kunne straffes med bøde.

Er der opstillet et måltal, men opnås dette måltal ikke inden for den angivne periode, er dette derimod ikke strafbart.

Manglende redegørelse for måltal og politikker i ledelsesberetningen kan ligeledes straffes med bøde i henhold til årsregnskabsloven.