Indkomståret 2014 – nyt underskudsregister og digital selvangivelse

20 oktober 2014

Indkomståret 2014 bliver skattemæssigt specielt for selskaber på grund af nyt underskudsregister og obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen. Samtidig udskydes selvangivelsesfristen.

Nyt underskudsregister

Et nyt underskudsregister fra SKAT skal sættes i brug for indkomståret 2014. Det betyder, at alle selskaber med fremførselsberettigede underskud skal indberette disse underskud fra tidligere år. Konsekvensen af en manglende indberetning er fortabelse af underskuddet.

Fra og med indkomståret 2002 har underskud kunnet fremføres uden tidsmæssig begrænsning. Ny vedtagen lovgivning betyder, at resterende, fremførselsberettigede underskud, der ikke inden den 1. august 2015 er indberettet til SKATs nye system, bortfalder. Kravet gælder for alle skattepligtige selskaber, fonde og foreninger, som skal indberette eksisterende skattemæssige underskud opstået fra og med indkomståret 2002 til og med indkomståret 2013.

Indberetningen til underskudsregistret kan ske samtidig med indberetning af selvangivelsen for 2014. Det skyldes, at selvangivelsesfristen for alle selskaber mv. for indkomståret 2014 er blevet udskudt til 1. august 2015. Det gælder også for selskaber med bagudforskudt indkomstår, hvor selvangivelsesfristen normalt ville udløbe fra oktober 2014 til marts 2015. Årsagen til fristudskydelsen for selvangivelsen er netop det nye underskudsregister og ønsket om at lette de administrative byrder for selskaberne ved, at de to frister udløber samtidigt.

Indberetningen skal indeholde oplysning om det samlede fremførselsberettigede underskud opgjort pr. selskab med angivelse af, hvilke indkomstperioder underskuddet stammer fra.  Underskud, der allerede er anvendt, eller som ikke kan anvendes som følge af, at de er tabt, skal ikke indberettes. Det vil sige, at der kun skal ske indberetning af underskud, som eksisterer ved udgangen af indkomståret 2013.

Formålet med underskudsregistret er, at SKAT fra og med indkomståret 2014 automatisk kan beregne og fordele fremførselsberettigede underskud til årsopgørelser for henholdsvis sambe-skattede selskaber og særbeskattede selskaber.

Digital indberetning af selvangivelsen

Selvangivelser for selskaber skal indsendes digitalt fra og med indkomståret 2014. Den digitale indberetning kan enten ske via XBRL eller en TastSelv-løsning. Det nye selskabsselvangivelses-system fra SKAT forventes først at være klar i løbet af foråret 2015. Som nævnt ovenfor er selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 dog udskudt til 1. august 2015.

Kravet om den digitale indberetning betyder, at der ikke kommer nogen fysisk blanket for indkomståret 2014, og papirselvangivelser vil ikke blive accepteret. Konsekvensen af, at man indsender en selvangivelse på papir, vil højst sandsynligt være, at selvangivelsen ikke anses for modtaget.