Udligning af en negativ indskudskonto

14 januar 2015

Skatteministeriet har skiftet mening og er nu enig i, at hensættelser til senere hævning ultimo 2013 også kan anvendes til hel eller delvis udligning af en negativ indskudskonto.

I efteråret 2013 vedtog Folketinget en ændring af virksomhedsskatteloven, der betyder, at selvstændiges mulighed for opsparing af overskud mod lav beskatning under visse betingelser bortfaldt med virkning fra den 11. juni 2014.

Det er således tilfældet, hvis indskudskontoen er negativ og/eller der forud for denne dato er stillet sikkerhed for gæld udenfor virksomhedsordningen (fx privat gæld) med aktiver i virksomhedsordningen, og summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelserne overstiger et beløb på 500.000 kr.

Vi har omtalt ændringen i Depechen 2014, nr. 13 og nr. 19.

Den vedtagne lov rummer en overgangsbestemmelse, hvorefter selvstændige, der berøres af lovændringen, frem til den 31. marts 2015 kan foretage korrektioner af deres indkomstopgørelse for 2013, hvis de ønsker det.

Fx kan et indestående på en mellemregningskonto med virksomhedsordningen ultimo 2013 anvendes til hel eller delvis udligning af en negativ indskudskonto, ligesom der med samme formål kan overføres finansielle aktiver fra privatøkonomien til virksomhedsordningen eller overføres gæld den modsatte vej - altså fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

Når det gælder hensættelser til senere hævning ultimo 2013, var Skatteministeriet oprindelig af den opfattelse, at sådanne ikke kunne anvendes til hel eller delvis udligning af en negativ indskudskonto, fordi disse ikke var nævnt i forarbejderne til loven.

Nu har ministeriet imidlertid skiftet opfattelse. I et svar af 18. december 2014 til Folketingets Skatteudvalg oplyser skatteministeren således, at også sådanne hensættelser kan anvendes til dette formål.

Efter vores opfattelse er det en god og rigtig afgørelse, idet der ikke bør være forskel på hensættelser og indeståender på mellemregningskonti i denne forbindelse.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.