Udbytteindtægter i holdingselskaber

10 februar 2016

Den regnskabsmæssige behandling af udbytter fra dattervirksomheder og associerede virksomheder afhænger af, hvilken regnskabspraksis modervirksomheden følger for indregning af kapitalandelene.

Hvis kapitalandelen indregnes til kostpris, skal modtagne udbytter medtages i resultatopgørelsen som en finansiel indtægt.

Indregnes kapitalandelen derimod efter indre værdis metode, skal modtagne udbytter modregnes i værdien af kapitalandelen i balancen. I resultatopgørelsen medtages i så fald en andel af resultatet i dattervirksomheden/den associerede virksomhed og ikke udbyttet fra denne.

Når det gælder spørgsmålet om, hvornår udbytte fra en dattervirksomhed kan videreudloddes til ejeren af holdingselskabet, gælder der følgende regler:

  • Indregnes dattervirksomheden til kostpris, kan udbyttet først videreudloddes, når det er modtaget (deklareret).

Udbytte for regnskabsåret 2015 kan således først videreudloddes af holdingselskabet i 2017, med mindre udlodningen sker efter reglerne for ekstraordinært udbytte. I så fald kan udlodningen ske i 2016.

  • Indregnes dattervirksomheden efter indre værdis metode, kan udbyttet derimod videreudloddes med det samme – altså allerede i samme år, som det vedtages i datterselskabet – hvis blot der afholdes ordinær generalforsamling i datterselskabet, før der afholdes generalforsamling i moderselskabet.

Ved indregning efter denne metode skal et beløb svarende til den resultatandel, som medtages i resultatopgørelsen, bindes på en reserve under egenkapitalen. Men straks der deklareres udbytte fra datterselskabet, må et hertil svarende beløb overføres til de frie reserver og udloddes af holdingselskabet.