Små fonde bliver skattefrie

10 september 2014

Kapitalkravet til fonde er med virkning fra den 1. september 2014 forhøjet fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. Fonde, der ikke opfylder kapitalkravet, skal ikke længere beskattes efter reglerne i fondsbeskatningsloven.

Ved kapitalkravet forstås summen af fondens aktiver.

Fonde, der ikke opfylder kapitalkravet, skal med virkning for indkomstår, der starter den 1. september 2014 eller senere ikke længere beskattes efter fondsbeskatningsloven, men i stedet efter selskabsskattelovens regler.

For fonde med kalenderårsregnskab sker beskatning efter selskabsskatteloven således med virkning fra 2015, mens fonde med regnskabsafslutning den 30. september allerede går over den 1. oktober 2014.

Beskatning efter selskabsskatteloven betyder, at fonden kun skal beskattes af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, herunder af indkomst ved udlejning af fast ejendom.

Små fonde, der ikke har erhvervsmæssige aktiviteter, men kun formueafkast, bliver dermed reelt skattefrie.

Fonde, der både har formueafkast og indkomst ved erhvervsmæssige aktiviteter, skal kun betale skat af den del af formueafkastet, der relaterer sig til den erhvervsmæssige aktivitet.

Fonde, der skifter fra fondsbeskatningsloven til selskabsskatteloven, skal ikke ophørsbeskattes i forbindelse med overgangen.

De fonde, der overgår til beskatning efter selskabsskatteloven, skal efter overgangen ikke længere indberette uddelinger til SKAT. Det betyder ikke, at uddelingerne bliver skattefrie. Legatmodtagerne er selv forpligtet til at medtage de modtagne legater på selvangivelsen, hvilket fondene nok bør underrette legatmodtagerne om.

Små fonde, der ønsker at fusionere med andre fonde for at komme over beløbsgrænsen, kan gøre dette skattefrit, hvis det sker inden udgangen af indeværende regnskabsår.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.