Slut med skattekursen

11 februar 2015

Skatteministeriet har ophævet den del af det gamle værdiansættelses-cirkulære, som handlede om aktier og obligationer. Dermed er det slut med at bruge den særlige skattekurs ved gave- og arveoverdragelser.

I Depechen 2015, nr. 2, omtalte vi en afgørelse, hvor Skatterådet underkendte en indstilling fra SKAT og fastslog, at der ved gaveoverdragelse af ikke-børsnoterede aktier består et retskrav på at kunne anvende skattekursreglerne, hvis handelsværdien af aktierne ikke kan fastslås ud fra tidligere handler, og der i øvrigt ikke er særlige omstændigheder, der taler for en fravigelse af skattekursen.

Hvorvidt det var denne afgørelse, der i sidste uge fik Skatteministeriet til, med et simpelt cirkulære, at ophæve skattekursreglen, er uvist, men næppe utænkeligt. Faktum er, at muligheden for at bruge de gamle skattekursregler til værdiansættelse af ikke-børsnoterede aktier ved gave- og arveoverdragelser er ophævet med virkning for overdragelser, der har fundet sted den 5. februar 2015 eller derefter.

Ophævelsen er sket med den begrundelse, at der er tale om et skattehul, fordi reglen ikke har sikret, at aktierne værdiansættes til deres reelle værdi. En noget overraskende begrundelse i betragtning af, at reglen har været gældende i mere end 32 år. Reglen om værdiansættelse af fast ejendom – den særlige +/- 15 pct.-regel – er ikke berørt af ændringen og gælder derfor fortsat.

SKAT har i forbindelse med ophævelsen af skattekursen udsendt et styresignal. Det fremgår heraf, at ikke-børsnoterede aktier fremover – som udgangspunkt - skal værdiansættes til deres regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af en beregnet goodwill. Det præciseres, at SKAT ikke er bundet af den fastsatte værdi, hvis denne ikke skønnes at svare til aktiernes handelsværdi.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.