Skatten på aktieløn nedsættes fra 1. juli 2016

10 februar 2016

Skatteministeren har fremlagt et udkast til det lovede lovforslag om nye regler for den skattemæssige behandling af aktielønsordninger. På nær to punkter er der tale om genindførsel af gammelkendte regler.

De fleste aktielønsordninger er kendetegnet ved, at medarbejderen får mulighed for at erhverve aktier på et fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat pris.

Og både medarbejderen og virksomheden håber selvsagt på, at den aftalte pris viser sig at være så gunstig, at medarbejderen opnår en økonomisk fordel ved at udnytte muligheden og derfor køber aktierne.

Efter de gældende skatteregler vil en sådan udnyttelse medføre, at medarbejderen i udnyttelsesåret skal beskattes af gevinsten. Og beskatningen sker som personlig indkomst, det vil sige med en marginalskat på ca. 56 % inklusive arbejdsmarkedsbidrag.

Sådan har det imidlertid ikke altid været. Frem til den 21. november 2011 var reglerne indrettet sådan, at den økonomiske fordel i de fleste tilfælde først kom til beskatning i det år, hvori aktierne rent faktisk blev solgt og da som aktieindkomst. Altså med en marginalskat på 42 %.

Disse regler bliver nu genindført med virkning for alle former for aftaler om aktieaflønning – generelle såvel som individuelle – der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Det vil fx sige for optioner, warrants, Restrickted Stock Units, Performance Stock Units, Employee Stock Purchase Plans og gratis-aktier.

For at blive omfattet af reglerne bliver det lige som sidst et krav, at den økonomiske fordel – opgjort på udstedelsestidspunktet – ikke overstiger 10 % af medarbejderens årsløn. Efter de tidligere regler var der ikke nogen overgrænse for tildeling, hvis blot favørkursen ikke oversteg 15 %. Denne regel bliver ikke genindført

Selvom medarbejderens økonomiske gevinst har karakter af en form for løn, vil arbejdsgiveren ikke have fradrag for et tilsvarende beløb som lønudgift. Dette er også uændret i forhold til sidst. Derimod vil arbejdsgiveren have fradrag for såvel interne som eksterne udgifter til etablering og administration af ordningen.

Ifølge lovudkastet skal de tidligere regler om revisor- eller advokatattestation erstattes af en pligt for arbejdsgiveren til at foretage indberetning til SKAT om identiteten af og anskaffelsessummen for aktierne. I nogle tilfælde skal der ifølge lovudkastet ske indberetning allerede på tildelingstidspunktet.

Der er intet til hinder for, at aktieløn gives som en bruttolønsordning.