Skattefrie godtgørelser til frivillige idrætsledere m.fl. i 2017

28 december 2016

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige medhjælpere i idrætsforeninger, golfklubber, grundejerforeninger mv. kan i 2017 skattefrit få udbetalt op til 3.750 kr. til dækning af udgifter til telefoni, internet mv.

Det bliver sværere og sværere at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til foreningsarbejde. Interessen for honorering af arbejdet med skattefrie godtgørelser er derfor stigende.

Det er ikke de store beløb, der kan udbetales skattefrit, men omvendt er der heller ikke tale om helt ubetydelige beløb. Der er derfor generelt stor tilfredshed med reglerne.

Reglerne gælder for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige hjælpere (trænere) i grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, idrætsforeninger, golf-, dart- og bowlingklubber, teater- og kunstforeninger, spejderklubber samt tilsvarende foreninger og klubber.

Så meget kan der udbetales skattefrit
Disse foreninger kan årligt udbetale op til 1.400 kr. til hvert bestyrelsesmedlem (og øvrige ulønnede frivillige) til dækning af udgifter til kontorartikler og møder. Endvidere kan de udbetale op til 2.350 kr. til dækning af udgifter til foreningsrelateret telefoni og internetbrug. Samlet kan der altså udbetales 3.750 kr. årligt til hvert bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer/frivillige i idrætsforeninger og tilsvarende klubber kan ud over de nævnte beløb også få udbetalt en årlig skattefri godtgørelse på 1.950 kr. til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (sportstøj og lignende). Til dækning af udgifter til fortæring ved udenbys kampe mv. kan der skattefrit udbetales indtil 70 kr. pr. dag.

Alle satserne er uændrede i forhold til 2016.

Fælles regler
Det er ikke et krav, at der udbetales til alle bestyrelsesmedlemmer, ligesom det er uden betydning for skattefriheden, hvis der udbetales lavere beløb.

Det bedste ved reglerne er, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal fremlægge nogen form for dokumentation for størrelsen af deres faktiske udgifter til kontorhold og telefoni mv. for at kunne få udbetalt godtgørelserne.

Som alternativ til den skattefrie godtgørelse på 2.350 kr. – men ikke samtidig med denne - kan foreningerne vælge at stille en smartphone og/eller en tablet eller lignende til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne. Det udløser ikke beskatning. Heller ikke selvom udstyret også bruges til private formål.

I nogle (idræts-)foreninger er der både en hovedbestyrelse og en række afdelingsbestyrelser. Hvis der i sådanne foreninger er personer, som både er medlem af hovedbestyrelsen og af en afdelingsbestyrelse, kan den pågældende som udgangspunkt kun få skattefrie godtgørelser fra den ene af bestyrelserne, hvis der er fælles CVR-nummer, bestyrelse, generalforsamling og vedtægter. Det har Landsskatteretten fastslået i en nylig offentliggjort afgørelse.

Også skattefrie kørepenge
Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Der kan i 2017 udbetales 3,53 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,93 kr. pr. km for kørsel herudover. Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for sådan kørsel.