Skattefrie generationsskifter til fonde

20 maj 2015

Lovforslaget, som skulle udvide mulighederne for skattefrie successionsoverdragelser til også at omfatte overdragelser til fonde, er pludselig blevet en del af regeringens vækstinitiativer.

Af det lovprogram regeringen fremlagde ved Folketingets åbning tilbage i oktober 2014 fremgik, at der i første halvdel af februar måned 2015 ville blive fremsat forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven, således at der blev indført adgang til overdragelse af aktier med succession til erhvervsdrivende fonde. En udmøntning af en aftale med de borgerlige partier helt tilbage fra april 2013.

Efterfølgende blev fremsættelsen af forslaget først udskudt til anden halvdel af april måned og derefter helt fjernet fra lovprogrammet. I begge tilfælde uden nærmere forklaring. Nu er forslaget imidlertid dukket op igen. Ikke som et lovforslag, men som en del af regeringens seneste vækstinitiativer.

Det nu fremlagte forslag er imidlertid ikke udtryk for, at de nuværende regler for overdragelse af aktier med skattemæssig succession blot udvides til også at omfatte fonde. Tværtimod lægges der op til et væld af særregler.

Forslaget kan i korte træk beskrives således:

  • Fonden skal have det som sit primære formål at videreføre den af selskabet drevne virksomhed. Hvis fonden skal have et sekundært formål, skal det være af almennyttig karakter. Der kan altså ikke ske overdragelse til familiefonde.
  • Der kan kun ske succession, hvis fonden overtager mere end halvdelen af aktierne og stemmerne. Aktierne skal være en del af fondens grundkapital.
  • Udbytte af aktierne skal være skattepligtig for fonden. Det samme gælder en eventuel gevinst ved salg af disse.
  • Der skal betales en særlig overdragelsesafgift ved overdragelsen. Den skal udgøre 15 %, hvis afgiften betales af overdrageren og 20 %, hvis afgiften betales af fonden.
  • Hvis overdragerens skattemæssige anskaffelsessum for aktierne er negativ, skal han betale skatteværdien af denne inden overdragelsen.
  • Fondens uddelinger til almennyttige formål skal ikke kunne fradrages i selskabets skattepligtige indkomst.

Det er uklart, hvorvidt regeringen har til hensigt at fremsætte et egentlig lovforslag med dette indhold. Og endnu mere uklart om der vil kunne opnås enighed med forligspartierne om dette.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.