Skattefradrag for forudbetalte omkostninger

04 maj 2016

Forudbetalte driftsomkostninger kan fradrages ved indkomstopgørelsen for betalingsåret, hvis forudbetalingen ikke dækker en periode på over 12 måneder, og udgiften angår to indkomstår.

En forudbetalt driftsomkostning skal normalt periodiseres, sådan at den del, der vedrører et senere indkomstår, først kan fradrages ved indkomstopgørelsen for dette.

Fra denne hovedregel gælder imidlertid en undtagelse. Forudbetalte omkostninger, som dækker flere indkomstår, men ikke en periode på over 12 måneder, kan således fradrages i sin helhed ved indkomstopgørelsen for betalingsåret. Det kan fx være tilfældet for forsikringspræmier samt for leje- og leasingydelser.

Landsskatteretten har i en kendelse fastslået, at kravet, om at udgiften skal dække flere indkomstår, betyder, at en virksomhed med kalenderårsregnskab, der i december forudbetaler løn for januar måned, ikke kan fradrage denne ved indkomstopgørelsen for betalingsåret, fordi udgiften i sin helhed angår det efterfølgende år.

Derimod kan en virksomhed med kalenderårsregnskab, der i december måned betaler en forsikringspræmie for månederne december, januar og februar, fradrage den fulde udgift i betalingsåret, fordi udgiften angår to indkomstår og ikke dækker en periode på over 12 måneder.

Den omstændighed, at den betalende virksomhed kan fratrække forudbetalte omkostninger allerede i betalingsåret, er uden betydning hos modtageren af betalingen. Leje- og leasingindtægter skal således periodiseres skattemæssigt. Det gælder, også selvom lejen er forudbetalt for en flerårig periode, og selvom lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side.