Regeringens lovkatalog 2015/16

07 oktober 2015

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling.

Det er et relativt beskedent antal lovændringer, som der lægges op til på erhvervs- og skatteområdet. Blandt de mere interessante kan nævnes:

 1. Formueskattekursen vil blive genindført med virkning fra 1. januar 2016, hvilket vil gøre det nemmere og billigere at generationsskifte en virksomhed. Der bliver dog ikke tale om en fuldstændig tilbageførsel af reglerne til det tidligere kendte. Der vil således blive indsat regler til sikring af, at der ikke kan føres aktiegevinster ud af Danmark uden beskatning her.
   
 2. Ligeledes med virkning fra 2016 vil det blive muligt at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde med skattemæssig succession. Der synes at være tale om en kopi af det forslag, som den tidligere regering fremlagde tilbage i maj måned, men som ikke blev vedtaget dengang. Vi omtalte forslaget i Depechen 2015, nr. 10.
   
 3. Den særlige NOx-afgift vil blive afskaffet med virkning fra 1. juli 2016, og den særlige reklameafgift, som skulle være trådt i kraft i 2016, afskaffes også.
   
 4. Håndværkerfradraget (BoligJobordningen) omlægges i 2016, sådan at der kan opnås fradrag for håndværksydelser til energirenovering mv. for op til 12.000 kr. og for serviceydelser, der modvirker sort arbejde, med op til 6.000 kr. Altså et fradrag på op til 18.000 kr. pr. person. Listen over arbejder, der vil berettige til fradrag, fremlægges først i slutningen af november måned.
   
 5. Regeringen vil med virkning fra 2016 omlægge forskellige erhvervsstøtteordninger – både direkte erhvervsstøtte og skattebaseret støtte – til andre tiltag, der forbedrer rammevilkårene for erhvervslivet. Forslaget konkretiseres i anden halvdel af oktober måned. Regeringen vil også gennemføre en reform, der skal forbedre investeringsklimaet ved at sikre en mere neutral og symmetrisk beskatning af erhvervsindkomst.
   
 6. Pendlere, der kører over Storbæltsbroen i bil, vil fra 2016 kunne se frem til, at deres særlige brofradrag forhøjes med 20 kr. pr. passage. Det vil for de fleste sige med 40 kr. pr. dag. Det vil give dem en skattebesparelse på op til omkring 2.500 kr. årligt.
 7. Den særlige tonnageskatteordning vil blive udvidet, så reglerne også kan anvendes af en række specialskibe. Der vil med få justeringer være tale om genfremsættelse af et lovforslag fra den forrige regering.
   
 8. Skatteministeren vil fremlægge hele 2 retssikkerhedspakker. Den første kommer allerede om kort tid og omfatter blandt andet en ophævelse af adgangen til kontrol af byggearbejder på privat grund. Den anden kommer i slutningen af februar måned 2016 og vil blandt andet rumme et forslag om genindførsel af adgangen for selskaber og fonde mv. til omkostningsgodtgørelse i moms- og skattesager.
   
 9. Også i anden halvdel af februar måned 2016 vil skatteministeren fremsætte det længe ventede forslag til en helt ny ejendomsvurderingslov. Loven skal erstatte den nuværende lov, der anses for forældet og som i mange tilfælde fører til åbenlyst forkerte ejendomsvurderinger.
   
 10. Skatteministeren vil fremsætte et lovforslag, der giver mulighed for at kræve, at store multinationale virksomheder skal lave såkaldt land-for-land rapportering af deres indtægter og skattebetalinger, og som vil gennemføre OECD’s globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger.

Lovkataloget er ikke udtømmende, men kun en oplistning af de lovgivningsmæssige initiativer, der med nogenlunde sikkerhed kan forventes. Ligesom i tidligere år vil skatteministeren såvel som andre ministre utvivlsomt også fremsætte lovforslag, der ikke er medtaget i kataloget.

Det er vigtigt at bemærke, at der alene er tale om forslag. Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil ske ændringer under de politiske forhandlinger, ligesom der kan være forslag, som der ikke kan samles flertal for.