Regeringens lovkatalog

05 oktober 2016

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen som sædvanligt fremlagt et lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling.

Lovkataloget rummer ikke de lovforslag, som bliver nødvendige, hvis der opnås enighed om regeringens 2025-plan, men alene de forslag, som under alle omstændigheder forventes fremsat.

Blandt de mere interessante forslag i lovkataloget kan nævnes:

 1. Som led i Retssikkerhedspakke II vil regeringen styrke retssikkerheden på skatteområdet ved at genindføre omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, og give borgerne en reel mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand ved at udskyde fristen for domstolsprøvelse ved klager til Ombudsmanden.
 2. Som yderligere led i Retssikkerhedspakke II vil regeringen gennemføre en modernisering af skattekontrolloven med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig struktur samt at præcisere lovgivningen på en række bestemmelser.
 3. Som led i denne modernisering, vil indberetninger fra tredjemand blive overflyttet fra den nuværende skattekontrollov til en ny indberetningslov.
 4. Som følge af en ny skattekontrollov og skatteindberetningslov vil et nyt lovforslag indeholde en række konsekvensændringer i andre love.
 5. Regeringen vil gennemføre ændringer i vurderingsloven inden årsskiftet, som er nødvendige, for at sikre, at der efter udskydelse af de nye vurderinger fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i 2017 og 2018, indtil et nyt vurderingssystem kan tages i anvendelse.
 6. Som en opfølgning på aftalen om finansloven for 2016 vil regeringen sænke bo- og gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 % til 5 % fra og med 2020 i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.
 7. Som led i regeringens Jobreform fase II vil regeringen sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så det bedre kan betale sig at arbejde.
 8. Som opfølgning på en dom fra EU-domstolen vil regeringen ophæve fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger og samtidig nedsætte beskatningen af uddelingsmodtagerne.
 9. Efter suspenderingen af EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) vil regeringen fremsætte lovforslag, der skal forenkle inddrivelsesordningen med henblik på at lette it-understøttelsen af inddrivelsen, blandt andet i forhold til at begrænse antallet af forskellige fordringstyper, så flere fordringer kan behandles efter samme inddrivelsesregler. Endvidere tiltag, der har til formål at understøtte en enkel tilrettelæggelse ved bl.a. afskrivning af krav og ved genoptagelse af sager som følge af funktionalitetsfejlene i EFI.
 10. Regeringen vil gennemføre ændringer og tilpasninger af en række forskellige love, som skal understøtte indsatsen mod skatteunddragelse og ulovlig handel med bl.a. slik, øl og vin. Forslaget indeholder endvidere ophævelse af bopælskravet ved indefrysning af ejendomsskat og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg mv.
 11. Endelig vil regeringen gennemføre en justering af beskatningen af selvejende teatre.