Praktikken ved genvalg af international sambeskatning

19 oktober 2016

Sambeskatning med udenlandske datterselskaber mv. sker normalt for perioder af 10 år ad gangen. En række praktiske forhold skal iagttages, når en sådan sambeskatning enten skal afbrydes eller forlænges.

Når der vælges international sambeskatning, sker dette som udgangspunkt for en periode på 10 år.

I bindingsperioden skal der land-for-land føres en genbeskatningssaldo over skatteværdien af de udenlandske underskud, der er fratrukket i sambeskatningsindkomsten, og som ikke senere er nedbragt med skatteværdien af overskud.

Bindingsperioden betyder ikke, at sambeskatningen ikke kan afbrydes før udløbet af denne, men blot at tidligere fratrukne underskud (genbeskatningssaldoen) fra udenlandske koncernselskaber mv. i så fald bliver beskattet i det indkomstår, hvori sambeskatningen ophører.

Ophører sambeskatningen derimod først ved udløbet af bindingsperioden, forhøjes administrationsselskabets skattepligtige indkomst i år 11 med det mindste beløb af genbeskatningssaldoen og en fiktiv likvidationsavance for de udenlandske virksomheder. Det sidste taler i de fleste tilfælde for, at sambeskatningen ikke afbrydes før udløbet af bindingsperioden.

Overvejelser ved udløbet af bindingsperioden
Hvorvidt der ved udløbet af en bindingsperiode bør vælges international sambeskatning for en ny 10 års periode, eller om sambeskatningen bør ophøre, beror i det væsentlige på forventningerne til den fremtidige indtjening i de udenlandske enheder. Som en grov tommelfingerregel gælder, at en forventning om overskud taler for afbrydelse af sambeskatningen, mens forventninger om (yderligere) underskud taler for en fortsættelse. Se eventuelt nærmere herom i en særskilt artikel om emnet i vores Viden-Om-serie.

Den omstændighed, at der – fx på grund af udsigt til overskud – ikke umiddelbart vælges forlængelse af den internationale sambeskatning, udelukker ikke, at der for et senere indkomstår igen kan vælges en sådan, hvis dette skulle vise sig interessant.

Praktik ved ophør eller afbrydelse af sambeskatning
Ved udløbet af den 10 årige bindingsperiode ophører den internationale sambeskatning automatisk, med mindre der specifikt søges om forlængelse af denne. Dog skal der ske afkrydsning i felt 165 i selvangivelsen for år 11. Altså for det første indkomstår efter udløbet af bindingsperioden.

Ønskes sambeskatningen afbrudt før udløbet af bindingsperioden, skal dette meddeles skriftligt til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvorfra sambeskatningen ønskes ophævet. Det vil sige det indkomstår, hvor en eventuel genbeskatningssaldo skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Der synes ikke at være nogen særlig rubrik på TastSelv, som skal afkrydses i denne forbindelse.

Praktik ved genvalg af sambeskatning
Ønskes den internationale sambeskatning videreført ved udløbet af bindingsperioden, skal dette meddeles til SKAT via administrationsselskabets grundregistrering i det særlige DIAS-system. Det skal ske senest i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse for år 11.