Oplysninger om personaleforhold i årsrapporten

30 november 2016

Med den nye årsregnskabslov er der kommet krav om, at også virksomheder i regnskabsklasse B i en note i årsrapporten skal afgive oplysninger om antal ansatte, ligesom dele af personaleomkostningerne normalt skal specificeres.

Kravet om at oplyse det gennemsnitlige antal ansatte har hele tiden været gældende for virksomheder i regnskabsklasse C, men er altså nu udvidet til også at omfatte virksomheder i regnskabsklasse B.

For virksomheder i begge disse klasser er det desuden et krav, at de skal specificere deres personaleomkostninger. For virksomheder i klasse B dog kun, hvis de anvender den artsopdelte resultatopgørelse.

Opgørelse af antallet af ansatte
Der findes ingen regler for, hvorledes antallet af ansatte skal opgøres. Virksomheden vælger således selv, hvilken metode den vil bruge. Langt de fleste vælger dog at beregne tallet ud fra årets indbetalinger til ATP. Altså ved at dividere den samlede indbetaling med satsen for en fuldtidsmedarbejder.

Ved anvendelse af denne metode udregnes det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede, hvilket tal også skal bruges i andre sammenhænge. Blandt andet i forbindelse med afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse virksomheden er omfattet af, og om en koncern er koncernregnskabspligtig.

Skal direktionen medregnes?
Som udgangspunkt skal direktionen altid medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte.

Er der tale om et holdingselskab uden ansatte, men med en direktør, og uden væsentlig aktivitet ud over ejerskabet af kapitalandele, er antallet af ansatte 0. I sådanne tilfælde er der efter vores opfattelse ikke noget krav om at oplyse antallet af ansatte. Er der derimod væsentlig aktivitet i holdingselskabet, skal det oplyse at have 1 ansat (direktøren), også selvom denne ikke modtager vederlag fra selskabet.

Specifikation af personaleomkostninger
Omkostningerne skal specificeres i følgende poster:

  • Lønninger
  • Pensioner
  • Andre omkostninger til social sikring

De fleste vælge at foretage specifikationen i en note, men det kan i princippet også ske i resultatopgørelsen, hvorefter noten naturligvis kan udelades.

Det er de i regnskabsåret afholdte personaleomkostninger, der skal specificeres. Det gælder, uanset om omkostningerne indgår i resultatopgørelsen, eller om de på grund af periodisering indgår i balancen, fx i varebeholdninger, under driftsmidler eller ejendomme.

Under posten ”pensioner” hører virksomhedens andel af indbetalinger til pensionsordninger for såvel nuværende som for tidligere medarbejdere. Medarbejdernes egne bidrag skal medtages under ”lønninger”.

Under posten ”andre omkostninger til social sikring” hører virksomhedens ATP-bidrag samt omkostninger til syge- og ulykkesforsikringer og lignende.