Omkostninger ved salg af aktier i pensionsdepot

20 maj 2015

Landsskatteretten har fastslået, at omkostninger ved salg af en post ikke-børsnoterede aktier fra et pensionsdepot ikke kan betales af midler fra pensionsopsparingen, uden at der skal betales en afgift på 60 % af beløbet.

Som bekendt kan midlerne i en pensionsopsparing investeres i såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede aktier og anparter. Derfor kan sædvanlige handelsomkostninger (kurtage) også betales af pensionsmidlerne, uden at dette anses for en uretmæssig hævning.

Efter praksis kan midlerne på en kontantkonto også anvendes til betaling for rådgivning vedrørende køb og salg af værdipapirer i et individuelt depot, hvis rådgivningen er ydet af et pengeinstitut eller et fondsmæglerselskab.

Den netop afgjorte sag handlede om, hvorvidt denne praksis kunne udvides til også at gælde rådgivning ydet af andre rådgivere.

Den konkrete sag handlede om en investor, der ejede nom. 960.000 kr. aktier i et ikke-børsnoteret selskab, svarende til 23,27 % af den samlede aktiekapital. Aktierne var placeret i en pensionskasse.

I forbindelse med salget havde investoren afholdt udgifter til konsulent- og advokatbistand med i alt 216.250 kr. Advokatens arbejde havde blandt andet bestået i deltagelse i forhandlinger om salget og gennemgang af overdragelsesaftalen. Spørgsmålet var, om investoren kunne lade disse udgifter dække af midlerne i pensionsopsparingen, uden at dette blev anset for en uretmæssig hævning med den konsekvens, at der skulle betales 60 % i afgift af beløbet.

Dette fandt Landsskatteretten – i lighed SKAT – ikke var tilfældet.

Landsskatteretten begrundede sin afgørelse med, at den hidtil gældende praksis ikke omfattede denne type udgifter, og at disse i øvrigt var væsentlig større end de gebyrer for rådgivning og porteføljepleje, som banker og fondsmæglerselskaber almindeligvis opkræver.

Kommentar

Det synes klart, at de pågældende omkostninger – i det mindste advokatudgifterne – ville have været fradragsberettigede som handelsomkostninger, hvis gevinsten ved salget af aktierne skulle have været beskattet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Set i det lys forekommer Landsskatterettens afgørelse både overraskende og ikke helt indlysende. Omkostninger i forbindelse med køb og salg af ikke-børsnoterede aktier vil næsten altid fordre individuel rådgivning af en karakter, som pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber ganske enkelt ikke yder. Det er derfor svært at forstå, hvorfor udgifterne ikke kan dækkes af midlerne i pensionsopsparingen.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.