Nye tilføjelser til reglerne om kantinemoms

06 april 2016

SKAT har udsendt et styresignal med en række præciseringer i forhold til, hvordan og hvornår den forenklede ordning med beregning af kantinemoms kan anvendes, når virksomheden bruger en ekstern kantineleverandør.

En god og billig kantineordning er et værdsat personalegode. På de fleste arbejdspladser med kantineordning giver arbejdsgiveren derfor et større eller mindre tilskud til kantinedriften, fordi det giver glade medarbejdere.

Momsreglerne er imidlertid indrettet sådan, at arbejdsgiveren ikke kan nøjes med at betale salgsmoms af den betaling, der opkræves hos de ansatte, hvis mad- og drikkevarerne sælges med tab.

I så fald skal der i stedet beregnes moms, som om der var opkrævet et beløb svarende til arbejdsgiverens egen købs- eller fremstillingspris. Denne moms kan beregnes på to måder.

Beregning af kantinemomsen
Kantinemomsen kan enten beregnes på grundlag af den faktiske fremstillingspris. Eller også kan den beregnes efter en forenklet ordning, som langt de fleste vælger at bruge, og som findes i to forskellige variationer.

Efter ordning 1 beregnes kantinemomsen af følgende:

  • Udgifter til indkøb af råvarer med et tillæg på 5 %.
  • Udgifterne til ekstern arbejdskraft til madlavning mv.
  • 75 % af lønnen til eget kantinepersonale.

Efter ordning 2 beregnes kantinemomsen af den samlede indkøbspris med tillæg af 75 % af lønnen til eget kantinepersonale.

Styresignalet
I de nye styresignal præciserer SKAT, at ordning 1 ikke kan anvendes, hvis virksomheden køber kantineydelsen hos en ekstern operatør. I sådanne tilfælde er kun ordning 2 en mulighed. Det gælder også, når virksomheden stiller køkkenfaciliteter til rådighed for operatøren, og måske også selv lønner det personale, der sidder ved kassen i kantinen.

I de tilfælde hvor operatøren fremstiller maden i virksomhedens lokaler, men hvor kantinedriften i øvrigt sker for virksomhedens regning og risiko, har virksomheden fuld momsfradrag af udgifterne til drift og vedligeholdelse af køkkenfaciliteterne, uden at disse skal indgå i kantinemomsgrundlaget. Ved udlicitering af kantinedriften er det derfor ikke uden betydning for virksomheden, hvordan kontrakten med operatøren skrues sammen.

De virksomheder, der som følge af styresignalet skal overgå fra at bruge ordning 1 til at bruge ordning 2, skal senest gøre det med virkning fra den 1. september 2016, hvor styresignalet træder i kraft.

I styresignalet præciserer SKAT også, at også udgifter til ekstern arbejdskraft (arbejdsløn) til rengøring i forbindelse med madlavningen skal indgå i beregningsgrundlaget såvel efter ordning 1 som efter ordning 2. Derimod skal udgifter til afrydning og rengøring af selve kantinen (spiselokalet/frokoststuen) ikke indgå i grundlaget.

Hvis du vil vide mere
I vores Viden-Om-serie har vi udgivet en særskilt publikation om kantinemoms. Der kan du læse mere om disse regler.