Negativ rente af selskabers frivillige acontoskat

29 juli 2015

Den nye skatteminister har genfremsat et lovforslag fra den tidligere regering om ændring af reglerne for forrentning af selskabsskat. Forslaget skal forhindre, at selskaberne bruger SKAT som bank.

Lovforslaget skal efter planen 2. behandles den 21. august 2015 og forventes vedtaget den 26. august 2015.

De nye regler skal efter forslaget have virkning fra den 3. juli 2015, hvor det blev genfremsat.

Skatteministeren har således fravalgt at lade reglerne få virkning fra den 22. april 2015, hvor lovforslaget blev fremsat for første gang, hvilket skatteministeriet i en under valgkampen udsendt pressemeddelelse ellers havde åbnet op for, jf. vores artikel i Depechen 2015, nr. 11, om de lovforslag, der bortfaldt som følge af valgudskrivelsen.

De væsentligste elementer i lovforslaget er følgende:

 • Rentesatserne for selskabers restskatter og overskydende skatter ændres, sådan at satserne i højere grad kommer til at svare til pengeinstitutternes rentesatser.
   
 • Der indføres negativ forrentning ved tilbagebetaling af frivillig indbetalt acontoskat, når tilbagebetalingen sker i perioder, hvor Nationalbankens indskudsbevisrente med tillæg af 0,2 procentpoint er mindre end nul.
 •  
 • Ifølge en overgangsbestemmelse kan selskaber, der inden den 3. juli 2015 har indbetalt frivillig acontoskat, dog få tilbagebetalt denne uden at skulle betale negativ rente – men også uden godtgørelse af nogen art – hvis de ansøger SKAT herom senest den 1. oktober 2015.
   
 • Der indføres mulighed for indbetaling af frivillig acontoskat helt frem til den 1. februar i året efter indkomståret. Dette sker for at gøre det nemmere for selskaber at tilpasse deres betaling af acontoskat til den endelige skat.
   
 • Indeståender på skattekontoen op til 5.000 kr. bliver fremover ikke forrentet, og der indføres et loft på 200.000 kr. for indeståender på kontoen, der ikke modsvares af konkrete beløb, der skal betales.

For virksomheder, der har valgt en højere udbetalingsgrænse, vil SKAT den 1. september 2015 automatisk nedsætte grænsen og overføre et eventuelt overskydende beløb til virksomhedens nemkonto.

En række overgangsregler sikrer, at reglerne ikke får tilbagevirkende kraft.

Godskrivningen på 0,3 % til frivillige acontoindbetalinger foretaget senest den 15. marts 2015 fastholdes således uændret. Tillægget til frivillige indbetalinger frem til den 20. november 2015 forventes at ville udgøre omkring nul %, men bliver først offentliggjort midt i december måned.

Overskydende skat, der kan henføres til acontoskat indbetalt før den 3. juli 2015, vil opnå en godtgørelse efter de gældende regler (1 %).

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.