Nedsat konsolideringsfradrag for fonde

15 juni 2016

Det endte ikke med en fuldstændig afskaffelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde, men dog med en markant nedsættelse. Den særlige transparensregel gælder derimod uændret.

Tilbage i november måned 2015 fremsatte skatteministeren et lovforslag om en markant skærpelse af reglerne for beskatning af fonde. Det skulle ske ved ophævelse dels af muligheden for at foretage konsolideringsfradrag og dels af den særlige transparensregel, hvorefter selskaber, der ejes af en almennyttig fond, under visse betingelser kan undgå indkomstbeskatning.

Tanken om at ophæve transparensreglen blev dog hurtig opgivet, og den fuldstændige fjernelse af konsolideringsfradraget blev erstattet med en markant nedsættelse af dette. Af det nu vedtagne forslag fremgår, at fradraget nedsættes fra 25 % til 4 %.

Nedsættelsen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere, men der gælder dog væsentlige undtagelser:

  • For uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er foretaget den 20. november 2015 (datoen for fremsættelsen af lovforslaget) eller senere, kan der kun beregnes konsolideringsfradrag med 4 %. Uddelinger anses i denne forbindelse for omfattet af de gamle regler, hvis de er udbetalt senest den 19. november 2015, eller hvis modtageren har fået meddelelse om tildelingen senest denne dato.
  • For indkomstår, der er påbegyndt inden den 1. januar 2016, kan fonde vælge helt at bortse fra uddelinger foretaget i indkomståret 2015 og i stedet beregne fradraget på grundlag af uddelinger foretaget i indkomståret 2014.

For fonde med kalenderårsregnskab vil det formentlig være mest fordelagtigt at bruge den førstnævnte mulighed ved indkomstopgørelsen for 2015. Altså at beregne konsolideringsfradraget for dette år som 25 % af uddelingerne i perioden 1. januar – 19. november og som 4 % af uddelingerne i perioden 20. november – 31. december.

For fonde med skævt regnskabsår, fx 1. juli eller 1. oktober, vil det for regnskabsåret 2015/16 (indkomståret 2016) formentlig være mest optimalt at beregne konsolideringsfradraget for dette år som 25 % af uddelingerne i regnskabsåret 2013/14 (indkomståret 2014).

Virkningstidspunktet for ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats er fastsat til indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2016 eller senere. For fonde med kalenderårsregnskab vil det sige regnskabsåret 2017. For fonde med skævt regnskabsår vil det i de fleste tilfælde sige regnskabsåret 2016/17.