Nederlag til SKAT i større transfer pricing-sag

02 november 2016

SKAT praler ofte med de meget store indkomstforhøjelser, som de gennemfører i transfer pricing-sager, men det er langt fra dem alle, der holder vand. Landsskatteretten har netop vendt tommelfingeren nedad i en sag.

SKAT forsømmer aldrig nogen lejlighed til at fortælle om de meget store indkomstforhøjelser, som de gennemfører i transfer pricing-sager. Altså i sager hvori vilkårene for handel mv. mellem to eller flere koncernforbundne selskaber med domicil i forskellige lande ikke – ifølge SKAT – er sket på markedsvilkår.

Helt så informationsivrige er SKAT ikke, når sådanne indkomstforhøjelser senere underkendes af enten Landsskatteretten eller domstolene. Sandheden er nemlig, at disse sager sjældent afgøres i enighed med de involverede selskaber, som tværtimod ofte ser forhøjelserne som et udslag af manglende forståelse hos SKAT for, hvordan international handel og finansiering foregår i praksis.

Derfor bliver mange af disse sager påklaget til Landsskatteretten, og herfra går nogle videre til domstolene. Og selvom medholdsstatistikken ikke er opløftende, så lykkes det faktisk for nogle virksomheder at vinde deres sager. Det har vi netop set et eksempel på.

Den store konsulentvirksomhed
Sagen handlede om en stor konsulentvirksomhed med afdelinger i mange lande, herunder i Danmark. Virksomheden er kendetegnet ved, at den i mange tilfælde løser konsulentopgaver i et land ved brug af medarbejdere fra en afdeling i et andet land. Sagen handlede således om, at det danske selskab havde lejet medarbejdere i koncernforbundne selskaber i udlandet, hvilket SKAT mente var sket til for høje priser.

Dette blev imidlertid afvist af Landsskatteretten, som i sin afgørelse fastslog, at selskabet havde fremlagt et stort materiale til understøttelse af de anvendte afregningspriser, og at det derfor påhvilede SKAT at godtgøre, at disse ikke overholdt armslængdeprincippet. Det havde SKAT ikke gjort, hvorfor der ikke var grundlag for de gennemførte indkomstforhøjelser.

Håndteringen af transfer pricing-sager
Danske selskaber, der indgår i en koncern, er forpligtet til at udarbejde dokumentation for deres interne afregningspriser, hvis koncernen globalt set har mere end 250 ansatte og en samlet balance på over 125 mio. kr. eller en omsætning på over 250 mio. kr. Et dansk selskab kan derfor blive omfattet af reglerne, selvom aktiviteten her er minimal.

Dette er ikke alle opmærksomme på. SKAT er således netop begyndt at udsende breve til selskaber, som de mener er omfattet af oplysnings- eller dokumentationspligten, men som ikke har selvangivet sådan.

Udarbejdelsen af transfer pricing-dokumentation er en ressourcekrævende opgave. Et arbejde som SKAT desværre ikke altid udviser lige stor respekt for. Vi ser således jævnligt tilfælde, hvor SKAT med et pennestrøg tilsidesætter dokumentation, som der er brugt mange kræfter på at udarbejde.

Virksomheder, der udtages til kontrol af deres transfer pricing-vilkår, overraskes i det hele taget ofte over den ganske hårde linje, som SKAT anlægger i disse sager. At imødegå de synspunkter, som SKAT gør gældende, kræver ofte udarbejdelse af endnu mere dokumentation, hvilket mange virksomheder vægrer sig imod. Efter vores erfaring findes der imidlertid ikke noget alternativ. Udfaldet i den ovenfor omtalte sag beroede således alene på de meget store ressourcer, som var ofret på at vise, at tingene var i orden.