Momsudfordringer ved EU-køb

01 juni 2016

Ikke alle køb i andre EU-lande er omfattet af reglerne om reverse charge. Ikke desto mindre er mange bogføringssystemer programmeret til at behandle det sådan, og det fører selvsagt til fejl.

Momsreglerne er undergået store ændringer i de senere år. Det gælder såvel i forhold til indenlandske transaktioner som for transaktioner over landegrænser.

Når det gælder køb i andre EU-lande, er den altovervejende hovedregel således nu, at leverandøren (sælgeren) ikke skal lægge moms på fakturaen, fordi salget er omfattet af reglerne om reverse charge (omvendt betalingspligt).

Det betyder, at køberen skal beregne erhvervelsesmoms og medtage denne på den danske momsangivelse. Se i denne forbindelse eventuelt vores artikel i Depechen 2016, nr. 2, om bogføring af moms ved handel med udlandet.

Som eksempel på en transaktion, der er omfattet af reglerne om reverse charge, kan nævnes køb af ydelser vedrørende arbejde på fast ejendom eller løsøre i Danmark. Tilsvarende gælder for køb af rådgivningsydelser.

Undtagelser
Ikke alle EU-køb er imidlertid omfattet af reglerne om reverse charge.

Fx er køb af ydelser vedrørende arbejde på faste ejendomme, der er beliggende i udlandet, ikke omfattet af reglerne. Når en dansk virksomhed køber en ydelse hos en polsk virksomhed vedrørende en ejendom, der er beliggende i Tyskland, skal den danske virksomhed derfor ikke beregne erhvervelsesmoms på sin danske momsangivelse.

Det samme gælder, hvis en dansk virksomhed køber komponenter hos en svensk virksomhed, men således at komponenterne sendes direkte fra Sverige til fx Tjekkiet, hvor de skal indgå i et anlæg, som den danske virksomhed arbejder på dér. Altså EU-køb af varer, der ikke sendes til Danmark.

Forkert opsatte bogføringssystemer
Ved automatisk bogføring af leverandørfakturaer ser vi ofte eksempler på, at systemet kun kigger på, i hvilket land leverandøren er hjemmehørende. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre en korrekt bogføring af momsen, idet blandt andet også leveringsadressen har betydning, når det handler om køb af varer.

Vi anbefaler derfor, at virksomhederne laver et tjek på, om de har de nødvendige kompetencer og informationer til at sikre en korrekt behandling af momsen, herunder om leverandørfakturaerne rummer de nødvendige oplysninger.

Konsekvensen af fejl
Hvis en virksomhed beregner erhvervelsesmoms i et tilfælde, hvor dette ikke skal ske, vil fejlen isoleret set ikke kunne få nogen negativ betydning, hvis virksomheden har fuldt momsfradrag, fordi både erhvervelsesmomsen og den indgående afgift korrigeres.

I mange tilfælde vil den forkerte håndtering imidlertid betyde, at der kan være risiko for et momskrav mod virksomheden fra en udenlandsk skattemyndighed. Derfor er der god grund til at have fokus på området.

For virksomheder med kun begrænset momsfradragsret kan en forkert håndtering dog koste penge i Danmark, fordi erhvervelsesmomsen er mindre end den indgående afgift.