Momsregulering ved fraflytning af lejede lokaler

13 august 2014

En lejers frigørelse for en forpligtelse til at bringe lejemålet tilbage til den oprindelige stand er ifølge en ny afgørelse tilstrækkelig til, at udlejeren kan overtage momsreguleringsforpligtelsen.

Den konkrete sag handlede om en virksomhed, som i 2008 havde lejet lokaler til brug for sin virksomhed, og som i denne forbindelse havde afholdt udgifter for i alt ca. 4,1 mio. kr. til indretning af disse. Momsen heraf blev fratrukket som indgående moms.

Ifølge lejekontrakten var virksomheden forpligtet til ved lejemålets ophør at bringe lejemålet tilbage til sin oprindelige stand.

Da fraflytning senere blev aktuelt, aftalte lejeren imidlertid med udlejeren, at indretningen ikke skulle tilbageføres, idet udlejer – som ville fortsætte med momspligtig udlejning af lokalerne – selv ville sørge herfor.

Lejeren modtog ikke nogen egentlig betaling fra udlejeren for indretningen, men blev frigjort for sin forpligtelse til at tilbageføre lokalerne til deres oprindelige stand og sparede derfor de dermed forbundne udgifter.

Skatterådet fandt, at friholdelsen måtte sidestilles med et vederlag for indretningerne, og at lejerens momsreguleringsforpligtelse i forhold til disse derfor kunne overdrages til udlejeren. Du kan læse afgørelsen her.

Kommentar

Landsskatteretten har tidligere fastslået, at en momsreguleringsforpligtelse kun kan overdrages, hvis der ydes vederlag for det investeringsgode, som forpligtelsen knytter sig til.

Det interessante ved afgørelsen er, at udlejeren ikke betalte vederlag for indretning, men blot overtog forpligtelsen til at nedtage disse, hvis det en dag blev nødvendigt. Dette var dog tilstrækkeligt til, at momsreguleringsforpligtelsen kunne overdrages.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.