Momspligtiges indberetninger til EU-salgslisten

16 november 2016

Det volder stadig problemer i mange virksomheder at få indberettet deres salg til virksomheder i andre EU-lande til den særlige EU-salgsliste, og det er ikke uden risici. Problemet synes størst i virksomheder, der sælger ydelser.

Når danske virksomheder sælger varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal salget som altovervejende hovedregel ske uden moms, fordi det er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Det er altså køber, der skal afregne momsen.

For at fakturaen kan udstedes uden moms, skal sælger blandt andet sikre sig, at køberens momsnummer er korrekt, ligesom sælger skal foretage indberetning af salget og af købers momsnummer til EU-salgslisten. Og det gælder både ved salg af varer og ved salg af ydelser. Det sidste overser alt for mange.

EU-salgslisten
Listen er et kontrolsystem, som skattemyndighederne i de respektive EU-lande bruger til sikring af en korrekt momsmæssig behandling af de varer og ydelser, der handles inden for EU.

Indberetningen er et supplement til virksomhedernes pligt til at verificere gyldigheden af deres EU-kunders momsnumre. Verificeringen skal ske løbende og mindst kvartalsvist.

Her i Danmark skal indberetningen ske senest den 25. i hver måned, og indberetningen skal stemme med de beløb, som indberettes i rubrik B på momsangivelsen. Dette sikres nemmest, hvis der i virksomhedens regnskabssystem er oprettet det nødvendige antal konti. Se i denne forbindelse vores artikel om en hensigtsmæssig kontoplan i Depechen 2016, nr. 2, og artiklen om brugen af momskoder i Depechen 2016, nr. 5.

Konsekvenser ved manglende indberetning
En manglende indberetning til EU-salgslisten er ikke nødvendigvis udtryk for, at salget ikke opfyldte betingelserne for at være sket uden moms, men det kan medføre kontrolbesøg fra SKAT. Og kan det i denne forbindelse ikke godtgøres, at køber havde et gyldigt momsnummer på salgstidspunktet, kan SKAT kræve, at sælger afregner moms af salget med 25 % af fakturabeløbet. Det vil herefter være overladt til sælger at få refunderet momsen hos køber.

Risikoen for ikke at kunne godtgøre købers momsnummer stiger selv sagt med tiden. Dels fordi køberen kan have skiftet momsnummer, og dels fordi denne kan være solgt, ophørt eller gået konkurs.

Hertil kommer, at arbejdsindsatsen ved at skulle verificere en tidligere købers momsnummer, alt andet lige vil være mere end dobbelt så stor som i forhold til en aktuel køber. Der er derfor mange gode grunde til at sikre sig en korrekt indberetning til EU-salgslisten.

Indberetninger fra fællesregistrerede virksomheder
I en nylig offentliggjort meddelelse fra SKAT oplyses det, at SKAT fortsat accepterer, at virksomheder, der er omfattet af en momsmæssig fællesregistrering, alene oplyser deres individuelle CVR-/SE-nummer – og ikke fællesregistreringens momsnummer – på deres salgsfakturaer.

Ved indberetning til EU-salgslisten kan fællesregistrerede virksomheder frit vælge, om de vil foretage indberetningen under deres individuelle momsnummer eller, om de vil benytte momsnummeret for den afregnende virksomhed i fællesregistreringen.