Momsmæssig fællesregistrering

22 april 2015

Skatterådet har fastslået, at der skal betales moms af forudbetalinger, og at dette forøger den delvise fradragsprocent ved fællesregistrering, men at SKAT kan påbyde sektoropdeling i sådanne tilfælde.

Den konkrete sag angik en koncern, der driver virksomhed indenfor offentlig transport, primært som operatør af buskørsel på fastlagte ruter. Aktiviteten er opdelt i et serviceselskab, der står for vedligeholdelse af busserne, og et operatørselskab, der varetager selve buskørslen. Selskaberne er i momsmæssig henseende fællesregistreret.

Selskaberne bad i første række om bindende svar på, om serviceselskabet skulle betale moms ved forudfakturering af leasingselskabet for hele kontraktperiodens længde, hvis leasingselskabet straks betalte fakturaen.

Selskaberne bad dernæst om bekræftelse på, at forudfaktureringen ville øge fællesregistreringens delvise fradragsprocent.

Skatterådet svarede bekræftende på begge spørgsmål, men tog dog et ikke uvæsentligt forbehold i forhold til det andet spørgsmål.

I forhold til det første spørgsmål henviste Skatterådet til, at momspligten indtræder på leveringstidspunktet for ydelsen, og at dette tidspunkt i tilfælde, hvor der sker forudbetaling, sidestilles med betalingstidspunktet. Det er således tidligere fastslået, at der skal opkræves moms allerede på betalingstidspunktet i tilfælde, hvor en gravstedsejer forudbetaler for vedligeholdelse af gravstedet for en periode på 10 eller 20 år.

Med hensyn til spørgsmålet om splitmomsprocenten bemærkede Skatterådet, at en forøget momspligtig omsætning påvirker den delvise fradragsret i opadgående retning, da fællesregistreringen får fradrag for den del af momsen af fællesomkostningerne, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

afgørelsen tilføjede rådet dog samtidig, at momsloven giver mulighed for, at SKAT kan pålægge selskaberne en sektoropdeling, hvis der opstår en skævvridning af fradraget for fællesomkostninger. Dette mente rådet kunne komme på tale i det konkrete tilfælde, hvis busserne blev brugt til både momsfrie formål (persontransport) og momspligtige formål (udlejning af reklameplads).

Kommentar

Det bindende svar er ikke overraskende, men dog bemærkelsesværdigt derved, at Skatterådet ikke specifikt anfører, at SKAT vil kræve sektoropdeling, men blot omtaler det som en mulighed.

Det bemærkes, at fællesregistreringer ikke i sig selv medfører større fradragsret for andet end fællesomkostninger. Og man vil stadig skulle vurdere, hvilke omkostninger, der rent faktisk er fællesomkostninger og hvilke, der kan henføres til enten et momspligtigt eller et momsfrit formål. Det er således ikke muligt for holdingselskaber at opnå fuldt momsfradrag af sine omkostninger blot ved at lade sig fællesregistrere. Der skal stadig ses på holdingselskabets aktiviteter, når fradragsretten skal fastlægges.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.