Momsfritagelse af velgørende arrangementer

08 april 2014

SKAT har for nylig udsendt en 8 sider lang vejledning om foreningers mulighed for at opnå momsfritagelse af aktiviteter, hvorfra overskuddet anvendes til velgørende eller almennyttige formål.

Som udgangspunkt skal der betales moms, hvis der på årsbasis sælges varer eller ydelser for mere end 50.000 kr.

Foreninger med velgørende eller almennyttige formål har imidlertid mulighed for at opnå momsfritagelse efter 3 forskellige modeller.

1. En helt generel fritagelse for moms af indtægter ved salg af varer og ydelser i tilknytning til foreningens almindelige aktiviteter.

Det gælder fx indtægter ved salg af mad og drikkevarer ved stævner samt sponsor- og reklameindtægter.

Også rideklubbers indtægter fra opstaldning, sejlklubbers indtægter ved udleje af bådpladser samt skytteklubbers indtægter ved salg af patroner er undtaget.

2. Indtægter af den nævnte art ved salg til ikke-medlemmer kan derimod ikke momsfritages, hvis dette har et væsentligt omfang.

En specifik fritagelse ved indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi – typisk tøj, papir, flasker og/eller metal. Dette er kun relevant, hvis foreningen ikke har en generel momsfritagelse.

3. En specifik fritagelse ved afholdelse af enkeltstående arrangementer, fx et halbal. Også denne fritagelse er kun relevant for foreninger, der ikke har en generel momsfritagelse.

Førstnævnte – altså den generelle fritagelse – kræver ikke tilladelse. Foreninger med velgørende eller almennyttige formål ”fødes” normalt som momsfritagne. Selv om de har en årlig omsætning på over 50.000 kr., skal de således kun lade sig momsregistrere, hvis de udtrykkeligt ønsker dette.

Det er en udbredt misforståelse, at momsregistrering altid er en ulempe, men det er det ikke. Især ved opførelse eller udvidelse af eksisterende faciliteter kan foreningens økonomiske stilling ofte forbedres via en momsregistrering, fordi det giver mulighed for at få fradrag for hele eller dele af købsmomsen.

For god ordens skyld bemærkes, at den medfødte momsfritagelse er betinget af, at salget ikke får forretningsmæssig karakter, sådan at fritagelsen kan fremkalde konkurrenceforvridning. Det vil den kunne, hvis der også sælges til ikke-medlemmer, og salget sker til priser under markedsværdien.

De specifikke fritagelser – de 2 sidstnævnte – skal derimod søges på forhånd. Det er relevant i de tilfælde, hvor foreningen er momsregistreret i forvejen. Du kan læse vejledningen fra SKAT her.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en vurdering af fordele og ulemper ved momsregistrering i din virksomhed, eller hvis du ønsker hjælp til at søge specifik momsfritagelse.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.