Momsfradrag til holdingselskaber

07 oktober 2015

SKAT er på vej med et nyt styresignal, der lemper på reglerne for holdingselskabers mulighed for at fradrage moms af advokat- og revisorregninger mv., men foreløbig skal de intet gøre.

I første omgang har SKAT alene sendt et udkast til styresignal i høring. Det kan ikke udelukkes, at der kommer ændringer i teksten, og allerede derfor er der ikke grund til at gøre noget lige nu. Vi informerer selvfølgelig, når styresignalet er endeligt.

Styresignalet er foranlediget af en nylig EU-dom, der fastslog, at ”aktive holdingselskaber” i visse tilfælde er berettiget til fuldt momsfradrag. Ved ”aktive holdingselskaber” forstås holdingselskaber, som leverer momspligtige ydelser – fx managementydelser eller andre administrationsydelser – til sine datterselskaber.

Hidtil har SKAT alene accepteret momsfradrag efter et skøn. Med styresignalet ændres praksis, så holdingselskaber, der udelukkende har momspligtige aktiviteter, nu får fradrag for den fulde moms af deres udgifter til advokat, revisor, kontorhold mv. Holdingselskaber, der både har datterselskaber, hvortil der leveres momspligtige ydelser, og datterselskaber, hvortil der ikke leveres sådanne, vil stadig kun have delvis momsfradragsret. Det samme gælder, hvis holdingselskabet har momsfritagne ydelser.

Praksisændringen betyder, at holdingselskaber, der opfylder betingelserne for fradrag, vil kunne søge om genoptagelse af deres momsangivelser tilbage til april kvartal 2005, hvis de er kvartalsafregnende, og til juni måned 2005, hvis de er månedsafregnende.

De mange – typisk mindre - holdingselskaber, som ikke leverer momspligtige ydelser til deres datterselskaber, berøres ikke af praksisændringen og vil stadig kun have begrænset fradrag for deres momsudgifter.