Moms ved virksomhedsoverdragelser

20 april 2016

Der skal ikke betales moms ved en virksomhedsoverdragelse. Salg af nye ejendomme, der ellers ikke kan overdrages uden moms, kan under visse betingelser sidestilles med en virksomhedsoverdragelse og fritages for moms.

Momsloven indeholder særlige regler om momsfrihed ved hele eller delvise virksomhedsoverdragelser. I sådanne tilfælde skal der derfor ikke betales moms af vederlaget for virksomheden. Til gengæld skal en eventuel momsreguleringsforpligtelse vedrørende maskiner, driftsmidler og fast ejendom indfries, med mindre køberen overtager forpligtelsen.

Der er ikke tale om valgfrie regler. Parterne kan derfor ikke aftale, at der skal betales moms. Og køber har ikke fradrag for moms, som sælger måske fejlagtigt opkræver i forbindelse med overdragelsen.

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når de aktiver, der basalt er nødvendige for virksomhedens drift indgår i overdragelsen. Normalt vil det omfatte varelageret, maskiner og inventar samt goodwill og eventuelle andre immaterielle aktiver. Derimod er det ikke et krav, at likvide midler, debitorer og fast ejendom henholdsvis et lejemål indgår i overdragelsen.

Det afgørende er, hvorvidt sælger ved overdragelsen ophører med at drive virksomheden/virksomhedsgrenen, og at denne i stedet videreføres af køber, eller således at køber i det mindste fortsætter den driftsmæssige anvendelse af de overdragne aktiver.

I praksis foretages der altid en helhedsvurdering af de nærmere omstændigheder ved handlen, men det er sjældent, at der er reel tvivl om, hvorvidt der er tale om en virksomhedsoverdragelse eller ej.

Med hensyn til momsreguleringsforpligtelsen er det vigtigt at være opmærksom på, at denne kun kan overdrages med momsmæssig virkning, hvis der sker særskilt underretning til SKAT herom, jf. vores artikel i Depechen 2014, nr. 9.

Salg af fast ejendom kan i særlige tilfælde være omfattet af reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse. Også selvom der er tale om en i momsmæssig forstand ”ny” ejendom, som ellers ikke kan overdrages momsfrit.

Muligheden er til stede, hvis der er tale om en udlejningsejendom i drift, således at overdragelsen sker inklusive lejekontrakter. Det vil sige, at lejerne bliver boende. Her ud over er det et krav, at ejendommen – eller en del af denne – er omfattet af frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, og at køberen bliver momsregistreret for udlejningen.

Anvendelse af reglerne for virksomhedsoverdragelser gælder både i forhold til rene erhvervsejendomme og ved overdragelse af blandede benyttede udlejningsejendomme (erhverv/bolig), når køber fortsætter den momsfrie og momspligtige udlejning.

Med hensyn til moms af omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser gælder, at sælger har momsfradrag for disse, hvis virksomheden udelukkende har haft momspligtige aktiviteter. Dette gælder også, selvom selve overdragelsen sker momsfrit.

Ved overdragelse af en blandet benyttet udlejningsejendom, som udlejes både med og uden moms, har sælger dog kun begrænset fradrag for momsen af omkostningerne.