Moms ved skibsreparationer

21 maj 2014

Selv om opgaver med reparation og vedligeholdelse af skibe normalt skal faktureres uden moms, så gælder det ikke længere for underleverandører. De skal fremover lægge moms på deres regninger.

Reparationer af skibe med en bruttotonnage på 5 ton eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover og sådannes faste udstyr er fritaget for moms, med mindre der er tale om lystfartøjer.

Tidligere var det antaget, at adgangen til at fakturere uden moms ikke kun var forbeholdt de skibsværfter og andre virksomheder, som havde indgået aftalen om reparationen, men også for underleverandører til disse.

I en kendelse fra september 2011 fastslog Landsskatteretten imidlertid, at underleverandører ikke er omfattet af de særlige regler. Når de leverer varer og ydelser til arbejder på skibe og disses faste udstyr, herunder maling, stålvarer samt reservedele til motorer, radar og andet navigationsudstyr m.v., skal de derfor fakturere med moms. Det gælder også for arbejde, der af underleverandørens medarbejdere udføres om bord på skibet. Du kan læse kendelsen her.

Nu har SKAT – mere end 2½ år efter kendelsen – udsendt et såkaldt styresignal om konsekvenserne af denne.

Det fremgår heraf, at praksisændringen har virkning fra den 8. maj 2014, hvor styresignalet blev offentliggjort. Underleverandører skal fra og med denne dato fakturere med moms, såfremt de ikke allerede har gjort det. Fakturaer efter denne dato uden moms bør annulleres med en kreditnota og erstattes af en faktura med moms.

Som en konsekvens af praksisændringen vil der være en del underleverandører, som mister deres adgang til et permanent rentefrit lån hos SKAT svarende til 3/52 af deres samlede årlige negative moms, idet de ikke længere vil have negativ moms.   Skibsværfter og andre virksomheder, som efter den tidligere praksis har fået nægtet fradrag for moms af leverancer fra underleverandører, kan ifølge styresignalet – som du kan læse her - søge om genoptagelse af deres sag hos SKAT.

Der kan ske genoptagelse af momsangivelser tilbage til juli 2008, hvis anmodningen indgives senest den 8. november 2014.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.