Moms ved salg af byggegrunde

27 august 2014

Skatterådet har i en konkret sag fastslået, at momsfri udlejning af et antal parcelhusgrunde ikke medfører, at grundene efterfølgende kan sælges momsfrit, hvis det fra starten har været hensigten at sælge grundene.

Sagen handlede om et byggeselskab, der i 2010 havde købt et jordstykke, som de ville udstykke i et antal parcelhusgrunde. Tanken var, at grundene skulle udlejes til personer, som på sigt kunne tænkes at ville bygge nyt hus, men som aktuelt måske havde vanskeligt ved at sælge deres nuværende bolig eller opnå kreditgodkendelse. Lejerne ville få en køberet til grundstykket.

I sin afgørelse fastslog Skatterådet, at det er ejerens hensigt på købs-/byggetidspunktet, der er afgørende for den momsretlige vurdering. Købes ejendommen med henblik på momsfri udlejning, kan den sælges uden moms. Købes den derimod med henblik på salg, er dette momspligtigt.

I det konkrete tilfælde ville lejerne blive tildelt en køberet. Skatterådet fandt, at dette indebar, at grundene reelt var sat til salg lige fra starten, og at det derfor lige fra starten var selskabets hensigt at sælge grundene. Dette kunne derfor ikke ske momsfrit uanset en forudgående momsfri udlejning.

Kommentar

Praksis omkring hvornår der skal betales moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger nuances til stadighed.

I Depechen 2013, nr. 3, omtalte vi en afgørelse, hvor Skatterådet fastslog, at der ikke skulle betales moms ved salg af nyudstykkede ejerlejligheder, hvis blot disse forinden havde været udlejet til beboelse i mindst 6 måneder.

Også i andre afgørelser har Skatterådet fastslået, at der ikke skal betales moms ved salg af byggegrunde, hvis disse forinden har været udlejet momsfrit.

Når Skatterådet i den ovenfor omtalte sag nåede frem til det modsatte resultat, skyldes det ene og alene, at lejeren i dette tilfælde ikke blot var tillagt en forkøbsret, men en egentlig køberet.

Den omstændighed, at lejerne havde mulighed for at købe grundene, indebar ifølge Skatterådet, at byggeselskabets reelle hensigt ikke kunne antages at være at drive udlejningsvirksomhed, men derimod at sælge grundene.

Afgørelsen synes – sammenholdt med de tidligere afgørelser – at skulle forstås derhen, at Skatterådet tillægger det afgørende betydning, om en lejer gives en køberet eller en forkøbsret, og at sagen derfor nok ville have fået det modsatte udfald, hvis der alene var givet en forkøbsret.

Afgørelsen er en fin illustration af, at byggeselskaber, developere og andre inden for ejendomsbranchen bør udvise stor forsigtighed i forhold til overvejelser omkring den mulige momspligt ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Små detaljer kan således have stor betydning, og det er nemt at komme galt af sted.

Hvis et ejendomsselskab således undlader at tage momsfradrag ved opførelsen af en ejendom, fordi denne skal udlejes, vil der kunne opstå problemer med at få momsfradrag, hvis SKAT ved et efterfølgende salg flere år senere statuerer momspligt.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.