Moms og optionsaftaler vedrørende fast ejendom

01 januar 2014

Der skal betales moms af optionspræmier og overdragelsessummer vedrørende byggegrunde og nye bygninger. Modregnes optionspræmien i overdragelsessummen nedsættes momsgrundlaget.

Der skal som bekendt betales moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Og det samme gælder normalt for optionspræmier vedrørende samme.

Det hænder, at det i optionsaftaler bestemmes, at overdragelsessummen helt eller delvist skal nedsættes med et beløb svarende til den betalte optionspræmie, hvis optionen udnyttes. Momsmæssigt rejser det spørgsmål om, hvorvidt momsgrundlaget i sådanne tilfælde kan reduceres. Det har Skatterådet for nylig svaret bekræftende på i et bindende svar, som du kan læse her.

Den konkrete sag handlede om et jordstykke, hvorom der var indgået en optionsaftale, der gav en tredjemand ret til at købe dette. For denne rettighed var der betalt en optionspræmie. Det var aftalt at halvdelen af optionspræmien skulle modregnes i overdragelsessummen for jordstykket, såfremt indehaveren udnyttede denne. Skatterådet fastslog, at salget af det omhandlende jordstykke var momspligtigt, hvorfor optionspræmien tillige var momspligtig. Rådet fandt endvidere, at den modregnede præmie måtte sidestilles med en forudbetaling. Der skulle derfor betales moms af den faktiske (nedsatte) købspris for jorden.