Moms af gamle byggemodningsomkostninger

09 september 2015

Moms af omkostninger, der knytter sig til byggegrunde, der er købt før 1. januar 2011 og som ikke er solgt inden udgangen af 2015, kan fradrages på momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015.

Med virkning fra 1. januar 2011 blev salg af byggegrunde gjort momspligtigt. Reglerne havde også virkning for grunde, der var købt inden lovens ikrafttræden. Der blev derfor indsat en overgangsbestemmelse, der havde til formål at sikre, at sælgere af byggegrunde fik fradrag for momsen af de udgifter til byggemodning, advokat og revisor mv., som de havde afholdt i 2010 eller tidligere.

For grunde, der er solgt eller sælges i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2015, kan momsen af tidligere afholdte byggemodningsomkostninger (købsmomsen) fradrages som indgående afgift på momsangivelsen for den afgiftsperiode, hvor momsen af salget af byggegrunden (salgsmomsen) skal medregnes som udgående afgift.

For grunde, der stadig er i behold og som ikke er solgt inden udgangen af 2015, kan købsmomsen af de gamle byggemodningsomkostninger mv. fradrages på momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015. For virksomheder med månedsafregning vil det sige på angivelsen den 25. januar 2016. For virksomheder med kvartalsafregning eller halvårsafregning vil det sige på angivelsen den 1. marts 2016.

Adgangen til momsfradrag gælder i princippet, uanset hvornår grunden er købt, og hvornår udgifterne er afholdt. Altså også for meget gamle udgifter. Det er dog et krav, at der kan fremlægges dokumentation for udgifterne, og at dokumentationen opbevares i yderligere fem år fra udløbet af den momsperiode, hvori godtgørelsen er medregnet i momsangivelsen. Dokumentationen skal altså gemmes frem til udgangen af 2020.

Hvis købsmomsen af de gamle byggemodningsomkostninger mv. ikke medtages på momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015, vil adgangen til momsfradrag være forældet. Der er således kun ét skud i bøssen. Det kan derfor være en god idé allerede nu at begynde at fremfinde de gamle bilag.