Mere om arbejdsgiveres dækning af p-afgifter

18 maj 2016

SKAT fastholder, at arbejdsgivere ikke skattefrit kan dække medarbejdernes parkeringsafgifter i forbindelse med kundebesøg eller møder ude i byen, hvis der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for turen.

Depechen 2016, nr. 9, indeholdt en artikel om en ofte overset problemstilling i forhold til skattemyndighedernes regler for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Nemlig at udgifter til parkering er indregnet i satsen. Det betyder, at disse udgifter ikke særskilt kan dækkes skattefrit, hvis der er udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for turen.

Artiklen har medført et meget stort antal henvendelser, hvorfor vi nedenfor forsøger at bringe yderligere klarhed over reglerne.

Om reglernes rimelighed
Mange af henvendelserne har handlet om, at det er dybt urimeligt, at p-afgifter ikke kan dækkes skattefrit samtidig med, at der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse.

Heri er vi fuldstændig enige. Det er vores opfattelse, at reglerne på dette punkt stammer fra en tid, hvor p-afgifter var af en helt anden størrelse. Vi vil derfor også arbejde for, at reglerne bliver ændret.

Om konsekvenserne af reglerne
Den omstændighed, at p-afgifterne ikke kan dækkes skattefrit, betyder selvsagt ikke, at arbejdsgiverne slet ikke må dække udgifterne. Virksomhederne kan naturligvis frit tilbyde deres medarbejdere at dække disse efter regning.

Men betaler arbejdsgiveren p-afgifterne, er der tale om et skattepligtigt personalegode, der – efter vores opfattelse - er omfattet af reglerne om goder, der har sammenhæng med arbejdet. Sådanne goder er (kun) skattepligtige, når summen af disse overstiger 5.800 kr. Overskrides beløbsgrænsen, beskattes det fulde beløb. Vi mener ikke, at det vil kunne hævdes, at der er tale om dækning af en privat udgift med den konsekvens, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indeholde kildeskat af beløbet. Vi har ikke inden deadline kunnet få bekræftet fra SKAT, at de deler vores opfattelse på dette punkt.

Tidligere afgørelser
SKAT offentliggjorde i 2007 en afgørelse om arbejdsgiveres dækning af udgifter til parkering ved arbejdspladsen, hvilket kan ske skattefrit. Afgørelsen indeholder en passus, som giver indtryk af, at arbejdsgiveren også kan dække p-afgifter samtidig med udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

SKAT oplyser imidlertid, at afgørelsen alene angår de skattemæssige konsekvenser af en arbejdsgivers dækning af parkeringsudgifter ved arbejdspladsen og derfor ikke skal forstås derhen, at p-afgifter i forbindelse med kundebesøg og møder ude i byen kan dækkes skattefrit, når der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for turen.

Selvstændige
I en kendelse fra 2008 fastslog Landsskatteretten, at selvstændige, der foretager fradrag for udgifter til erhvervsmæssig kørsel efter Skatterådets satser, ikke kan fradrage udgifter til parkering, da disse er indregnet i satserne.

Udbetaling af kørselsgodtgørelse med den lave sats
SKAT oplyser, at p-afgifter heller ikke kan dækkes skattefrit, selvom den skattefrie kørselsgodtgørelse udbetales med den lave sats på 1,99 pr. km.