Kommunale tilskud er ikke altid momsfrie

10 februar 2016

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at et lokalt erhvervsråd skulle betale moms af de kommunale tilskud, som i det væsentlige finansierede rådets aktiviteter.

Den konkrete sag handlede om et erhvervsråd – en forening – hvis primære opgave var at støtte, fremme og styrke erhvervsudviklingen i den pågældende kommune, herunder at bygge bro mellem erhvervslivet, kommunen og detail- og turisterhvervene i denne. Alle virksomheder og iværksættere i kommunen var som udgangspunkt passive medlemmer af rådet, men kunne også tegne et aktivt medlemskab af dette.

Erhvervsrådets aktiviteter var i overvejende grad finansieret af tilskud fra kommunen og af medlemskontingenter. Spørgsmålet var, hvorvidt erhvervsrådet skulle betale moms af disse indtægter, hvilket rådet selv mente ikke var tilfældet.

I forhold til det kommunale tilskud argumenterede rådet med, at rådet reelt måtte sidestilles med en kommunal institution, og at det kommunale tilskud i øvrigt ikke kunne anses for en betaling for en ydelse. Derfor skulle der efter rådets opfattelse ikke betales moms af det kommunale tilskud.

Heri var Skatterådet ikke enig. I sin afgørelse fastslog Skatterådet, at erhvervsrådet var en selvstændig juridisk enhed, som varetog erhvervsserviceopgaven i medfør af den delegationsret, som er tillagt kommunerne.

Skatterådet fandt endvidere, at kommunens tilskud til foreningen blev givet i kommunens interesse, blandt andet fordi foreningen netop varetog kommunens erhvervsserviceopgave. Af disse årsager var det kommunale tilskud ikke momsfrit.

Med hensyn til medlemskontingenterne argumenterede erhvervsrådet med, at rådets arbejder reelt havde karakter af løsning af en almennyttig opgave, og at der af den årsag ikke skulle betales moms af kontingenterne.

Heller ikke heri var Skatterådet enig. Rådet henviste til, at foreningens aktiviteter ikke havde tilknytning til eksempelvis hospitalsbehandling, social sikring og bistand eller beskyttelse af børn og unge. Kontingenterne kunne derfor ikke fritages for moms.

Afgørelsen er ikke overraskende, og faktisk oplever vi et stigende fokus fra skattemyndighedernes side på de tilskud kommuner udbetaler, og som mange – fejlagtigt – tror altid er fritaget for moms. Det er de imidlertid kun, hvis de udbetales i modtagerens interesse. Altså uden krav om nogen modydelse.

En idrætshal, der modtager et kommunalt tilskud på betingelse af, at den lokale skole kan benytte hallens faciliteter i dagtimerne, vil derfor skulle betale moms af tilskuddet, hvis hallen har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom.

Tilsvarende gælder for en institution, der modtager et tilskud mod at løse en konkret opgave for kommunen.

Derimod er generelle tilskud ikke momspligtige. Det gælder fx almindelige basistilskud, som kommuner giver til idrætshaller, og som ikke gives for at reducere brugernes egenbetaling, men for at sikre, at der er de nødvendige kulturelle og almennyttige tilbud i kommunen, og at der i denne er faciliteter til fysisk aktivitet. Det fastslog Skatterådet i en afgørelse fra 2013.