Godtgørelser efter lige- og forskelsbehandlingsreglerne

21 maj 2014

Skatterådet har skiftet mening. Godtgørelser efter ligebehandlingsloven og efter forskelsbehandlingsloven er skattepligtige for modtageren og fradragsberettigede for arbejdsgiveren. 

Tilbage i december måned 2013 traf Skatterådet afgørelse i 2 sager om den skattemæssige behandling af godtgørelser for overtrædelse af reglerne i forskelsbehandlingsloven. Skatterådet konkluderede, at godtgørelserne var skattefri for modtagerne, og at arbejdsgiverne ikke havde fradrag for disse.

I en ny afgørelse – som du kan læse her – har Skatterådet imidlertid skiftet mening og fastslår nu, at sådanne godtgørelser i skattemæssig henseende skal sidestilles med fratrædelsesgodtgørelser. I en anden afgørelse – som du kan læse her - fastslog rådet samtidig, at tilsvarende gælder godtgørelser for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

De nye afgørelser betyder, at der på modtagersiden kun skal betales skat af den del af godtgørelsen, der overstiger 8.000 kr. Den overskydende del beskattes som personlig indkomst, ligesom der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af samme. Det giver en marginalskat på ca. 56 %.

For fuldstændighedens skyld tilføjes, at bundfradraget gælder for modtagerens samlede årlige indkomst i form af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer.

Arbejdsgiveren kan ved sin indkomstopgørelse fratrække udgifterne til godtgørelser efter disse regler som en driftsomkostning, da det normalt er et udslag af en sædvanlig og naturlig driftsrisiko, at arbejdsgiveren pådrager sig denne udgift.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.