Generationsskifte af udlejede næringsejendomme

25 marts 2015

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at udlejede næringsejendomme kan overdrages med succession, men som udgangspunkt skal det være alle ejendommene eller en ideel andel af disse.

Den konkrete sag handlede om en mand, der i en og samme by ejede ikke mindre end 322 ejendomme, der med en enkelt undtagelse alle var udlejet til beboelse. Manden ønskede nu at indlede et generationsskifte af sin udlejningsvirksomhed ved at overdrage 114 af ejendommene med skattemæssig succession til sine 2 børn. Det var ikke afklaret, om de skulle overtage ejendommene i lige sameje, eller om de skulle have 57 hver.

Skatterådet fastslog imidlertid i sin afgørelse, at en sådan overdragelse ikke kunne ske med skattemæssig succession.

Skatterådet var som sådan ikke uenig i, at udlejede næringsejendomme kan overdrages med succession, men som udgangspunkt forudsætter dette – efter rådets opfattelse - at der er tale om overdragelse af alle ejendommene eller en ideel andel af disse. En separat overdragelse af en del af ejendommene er kun mulig, hvis disse i sig selv kan siges at udgøre en selvstændig virksomhed. Dette var ikke tilfældet.

Kommentar
Hovedspørgsmålet i sagen var reelt, hvorvidt de enkelte ejendomme hver for sig udgjorde ”en virksomhed” med den konsekvens, at ejeren kunne bestemme, hvor mange ejendomme, der skulle overdrages med succession og hvornår.

Dette kunne der udmærket argumenteres for, da det af forarbejderne til reglerne fremgår, at en landmand, der ejer 3 landbrugsejendomme, udmærket kan overdrage en enkelt af disse med skattemæssig succession, selv om han beholder de to andre og fortsætter med at drive disse.

Skatterådet fandt imidlertid ikke, at der var forhold, der talte for, at de 114 ejendomme, hverken hver sig eller sammen, udgjorde ”en virksomhed”. De var i stedet en del af en samlet virksomhed.

Afgørelsen er næppe udtryk for, at der ikke vil kunne findes udlejningsvirksomheder, hvor der vil kunne opnås tilladelse til successionsoverdragelse af en del af porteføljen, men blot at dette forudsætter, at der ud fra ejendommenes art, anvendelse eller regnskabsmæssige behandling m.v. kan argumenteres for, at de udgør en selvstændig virksomhed. Blot må der ikke være tvivl om, at der er tale om næringsejendomme.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.