Fradragsberettigede låneomkostninger

11 februar 2014

Højesteret har sat punktum i en gammel sag om, hvornår afholdte rådgiveromkostninger er så tæt knyttet til en lånoptagelse, at de i skattemæssig henseende kan fradrages som lånomkostninger.

Selskaber er generelt skattepligtige af gevinster og tab på gæld.

Ved opgørelsen af gevinst og tab kan der ske indregning af afholdte låneomkostninger i det omfang omkostningerne ikke er fradragsberettigede efter andre regler. Det betyder, at omkostningerne bliver fradragsberettigede, også selv om der er tale om pari-pari lån. Det vil sige et lån, der optages til kurs 100 og indfries til samme kurs.

Låneomkostninger omfatter i første række de provisioner og gebyrer, der betales til långiveren, og i anden række udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse, herunder tinglysningsomkostninger. Fradragsretten er dog ikke begrænset hertil, men gælder for alle omkostninger, der knytter sig til lånoptagelsen.

Den konkrete sag handlede om en kapitalfond, som i 1999 købte en dansk virksomhed gennem to danske selskaber, hvoraf det ene blev stiftet til lejligheden. Selskaberne havde afholdt udgifter til såvel advokater og revisorer samt til kapitalfondsforvalteren for bistand i forbindelse med opkøbet og gjorde gældende, at disse udgifter i skattemæssig henseende skulle kunne tillægges anskaffelsessummen for de lån, der var optaget til finansiering af købet.

Højesteret fastslog, at der intet er til hinder for, at rådgiverudgifter af denne art kan anses for låneomkostninger, hvis de knytter sig til de indgåede låneaftaler og fx angår bistand ved forhandlingerne med långiveren, herunder om lånets størrelse og karakter og/eller om udformningen af selve låneaftalerne, legal opinions m.v. Hvis udgifterne vedrører mere overordnede forhold omkring struktureringen af lånene, kan de derimod ikke anses for låneomkostninger.

I den konkrete sag fandt Højesteret – ligesom Østre Landsret tidligere havde gjort det – at selskaberne ikke havde løftet bevisbyrden for, at de afholdte omkostninger angik bistand af en sådan art, at de kunne sidestilles med låneomkostninger.

Du kan læse dommen her.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.