Fordel at tage den nye årsregnskabslov i brug allerede nu

05 oktober 2016

Virksomheder, der har haft regnskabsafslutning 30/6 eller 30/9 2016, vil i mange tilfælde have fordel af at aflægge deres 2015/16 regnskab efter reglerne i den nye årsregnskabslov, selvom de ikke behøver at gøre det.

De nye bestemmelser i årsregnskabsloven har som udgangspunkt virkning for regnskabsår, der startede den 1. januar 2016 eller senere. Virksomheder med kalenderårsregnskab vil derfor skulle aflægge deres regnskab for indeværende år efter de nye regler.

Selskaber med skævt regnskabsår har valgfrihed mellem at bruge de nye regler allerede for regnskabsåret 2015/16 eller vente med at gøre det til regnskabsåret 2016/17.

De, der vælger at tage dem i brug allerede for 2015/16, er tilmed ikke bundet af at skulle bruge alle de nye regler med det samme. De kan så at sige nøjes med at bruge de mest fordelagtige. Blot er det et krav, at valget sker konsekvent. Det betyder, at alle forhold, der har betydning for de tilvalgte nye regler, herunder fx nye notekrav, skal iagttages.

Nedenfor gives eksempler på tilfælde, hvor det kan være en fordel at tage de nye regler i brug, før det bliver et krav.

Størrelsesgrænserne
Som anført i vores artikel i Depechen 2015, nr. 21, sker der en forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B og C samt for koncernregnskabspligten.

De nye størrelsesgrænser betyder, at nogle virksomheder, som efter de gamle regler vil være omfattet af regnskabsklasse C, kan nøjes med at aflægge regnskab efter regnskabsklasse B eller kan undlade at aflægge koncernregnskab.

Investeringsejendomme
Efter de nye regler er det ikke længere et krav for indregning af sådanne ejendomme til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, at selskabet har investeringsvirksomhed som sin hovedaktivitet, jf. vores artikel i Depechen 2015, nr. 24, om den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme.

Ændringen betyder, at langt flere virksomheder kan anvende reglen om indregning til dagsværdi, ligesom der i mange tilfælde ikke længere vil skulle ske omarbejdning af et regnskab til brug for et koncernregnskab.

Opskrivning til dagsværdi
For de virksomheder, der har foretaget opskrivning til dagsværdi med binding af opskrivningen på egenkapitalen, er der efter de nye regler mulighed for at reducere opskrivningshenlæggelsen med de afskrivninger, der vedrører det opskrevne beløb.

Denne justering kan foretages med tilbagevirkende kraft, hvorved bundne reserver kan konverteres til frie reserver.

Kapitalandele
Andele i unoterede virksomheder, der hverken er associerede virksomheder eller dattervirksomheder, skal efter hidtidige regler indregnes og måles til dagsværdi.

Efter de nye regler kan disse kapitalandele indregnes og måles til kostpris. Dermed undgås det at skulle finde en dagsværdi eller argumentere for, at kostprisen er bedste udtryk for en dagsværdi.