Første rate af selskabsskatten for 2015

11 februar 2015

SKAT har nu udsendt opkrævninger på den første rate af acontoskatten for 2015 for selskaber. Det er derfor tid til at undersøge, om der skal søges om nedsættelse, eller om der tværtimod skal indbetales ekstra.

Selskabsskatten for indkomståret 2015 beregnes som 23,5 % af den skattepligtige indkomst.

I acontoskat skal selskaber dog efter de gældende regler alene betale et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2011, 2012 og 2013. Beløbet opkræves i 2 rater, hvoraf den første skal betales senest fredag den 20. marts 2015.

Den måde, hvorpå acontoskatten beregnes, betyder, at der for mange selskaber er betydelig risiko for, at de får restskat. Det er formentlig derfor, at SKAT i opkrævningsbrevet meget tydeligt gør opmærksom på muligheden for at supplere acontoskatten med en frivillig indbetaling for at undgå restskattetillægget, der i år er på 4,5 %.

Der er imidlertid intet til hinder for, at indbetaling af frivillig skat kan vente til november, hvor anden rate af acontoskatten skal betales. For selskaber, der betaler skatten ved træk på kassekreditten, vil frivillig indbetaling allerede nu kun være en fordel, hvis selskabets lånerente før skat er mindre end 1,2 % p.a. Det er formentlig kun få forundt. En udskydelse af en eventuel frivillig indbetaling rummer i øvrigt den fordel, at det til november formentlig er nemmere at skønne over størrelsen af den skattepligtige indkomst for 2015.

De formentlig få selskaber, der vælger at indbetale frivillig skat allerede nu, skal være opmærksomme på, at de skal indberette betalingen via TastSelv, før de betaler. Sker dette ikke, returnerer SKAT pengene, jf. vores artikel om skattekontoen i Depechen 2014, nr. 24.

Der vil givetvis være selskaber, for hvem den af SKAT beregnede acontoskat er for høj i forhold til den faktisk forventede skattepligtige indkomst i 2015. Disse selskaber kan naturligvis anmode om nedsættelse af acontoskatten. Hvis de gør det via TastSelv Erhverv, skal det blot ske inden betalingsfristen den 20. marts 2015.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.