Flere dødsboer bliver fritaget for skat

13 januar 2014

Har du arvet i perioden 2009 – 2013, og blev der betalt skat af dødsboet? I så fald har du måske mulighed for at få forøget din arv. En praksisændring betyder, at mange dødsboer bliver skattefrie med tilbagevirkende kraft. 

Dødsboer er kun skattepligtige, hvis boets aktiver og dets nettoformue overstiger et beløb på 2.641.900 kr. (2014).

Ved skifte efter en gift person var SKAT tidligere af den opfattelse, at der ved afgørelsen af, hvorvidt boet var skattepligtigt, ikke kun skulle medregnes den afdødes eget boslod og eventuelle særeje, men også den efterlevende ægtefælles boslod. Den praksis tilsidesatte Landsskatteretten imidlertid i 2012. Se i denne forbindelse vores artikel i Depechen 2012, nr. 28.

SKAT var i første omgang af den opfattelse, at praksisændringen kun gjaldt i de tilfælde, hvor der skete et umiddelbart skifte efter førstafdøde. Nu har Skatterådet imidlertid skåret igennem og fastslået, at praksisændringen også gælder i de tilfælde, hvor skiftet sker i den længstlevende ægtefælles levende live eller ved dennes død. Du kan læse afgørelsen her.

SKAT er derfor nu på vej med et såkaldt styresignal, hvori det præciseres, at muligheden for genoptagelse af gamle dødsbosager tilbage til 2009 ikke kun gælder, når der er gennemført et umiddelbart skifte, men i alle tilfælde.

BDO mener
Praksisændringen betyder, at boets aktiver henholdsvis nettoformue i disse tilfælde nu skal være højere end 5.283.800 kr. (2014), før der bliver tale om skattepligt. Og væsentlig flere boer end først antaget bliver dermed skattefri med tilbagevirkende kraft. Det kommer arvingerne til gode.

Der er efter vores opfattelse tale om en rigtig og ikke mindst rimelig beslutning, da det skattemæssigt ellers vil kunne være en ulempe at sidde i uskiftet bo. Nu behøver de efterlevende heldigvis ikke lade skatten bestemme, hvorvidt der skal ske skifte eller ej.

Praksisændringen har primært betydning for dødsboer efter erhvervsdrivende. Det er derfor også i første række arvinger efter sådanne, der bør være opmærksomme på muligheden for genoptagelse.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en vurdering af, hvorvidt det kan betale sig at søge om genoptagelse. En genoptagelse af dødsbobeskatningen forudsætter, at arvingerne forinden har ansøgt skifteretten om genoptagelse af boet.

For lønmodtagere vil praksisændringen få betydning i færre tilfælde. Dels fordi en eventuel ejerbolig i boet under alle omstændigheder kan sælges skattefrit. Dels fordi formuen i sådanne boer ofte er beskeden. Der kan dog være boer med beholdninger af aktier – herunder især hovedaktionæraktier – hvor boet har betalt skat, og hvor denne nu måske kan søges tilbage.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.